DEMONSTRÁCIÓS   LABORATÓRIUM

Mérõlap az I.félévi dem.lab.gyakorlatokhoz,  Idõ:90perc


 
1/a. Ismertesse a Brown-mozgás jelenségét és kísérleti bemutatásának lehetõségeit. Mitõl függ  <r2(t)>?
1/b. Boltzmann állandó számértékének meghatározása étergõz parciális nyomásának mérésébõl.

2/a. Megosztás jelensége és bemutatásának lehetõségei.
2/b. Az elektrofor-os kísérlet és értelmezése.

3/a. m dipólmomentummal rendelkezõ iránytût egy árammal átjárt szolenoid belsejébe teszünk.  Egyensúlyi helyzetébõl kissé kitérítjük a tût. Mitõl függ a rezgésideje?
3/b. Miért célszerû a magnetométeres kísérletet úgy végezni, hogy a   torziószálat  visszaforgatjuk az  egyensúlyi helyzetébe?

4/a. Kísérletünkben egy harmonikus rezgõmozgást és egy egyenletes körmozgást végzõ test árnyékának  mozgását hasonlítottuk össze.  A kísérlet  alapján, hogyan adható meg a rezgõ mozgást végzõ test  sebessége és gyorsulása?
4/b. Ismertesse az egymásra merõleges rezgések összetételére vonatkozó kísérleteket!

5/a. Mennyi a levegõ térfogati hõtágulási együtthatója?
5/b. Hõsugarak leképezése gömbtükörrel.

6/a. Mitõl függ egy elektrolit vezetõképessége?
6/b. Elektrolitikus polarizációra vonatkozó kísérlet és értelmezése.

7/a. Bekapcsolási jelenségek, tekercset tartalmazó áramkörben.
7/b. Feszültségrezonancia jelensége és kísérleti bemutatása.

8/a. Thomson-féle gyûrûkísérlet leírása.
8/b. Dia- és paramágneses tulajdonságok demonstrálása.

9/a. Képfordító prizma sugármenetének ábrázolása.
9/b. Fénytani "gombostû kísérletek".

10/a. Lehet-e síktükörrel  virtuális tárgyról   valódi képet elõállítani?
10/b. Kepler távcsõmodell, sugármenetek, szögnagyítás.

11/a. Vörös fény hullámhosszának mérése Fresnel-féle   biprizmával.
11/b. Newton színes gyûrûk elõállítása.

12/a. Folytonos színkép vetítése egyeneslátású -?-  prizmával.
12/b. Poláros fény elõállítására vonatkozó  kísérletek.Megjegyzés: Max. 10 kérdéscsoport  választható  !