Az ELTE TTK Általános Fizika Tanszék
Demonstrációs Laboratóriumának programja
A tantárgy neve:
Fizika Szakmódszertani Laboratórium
A tantárgy  jellege:
-egyéni laboratóriumi munka
-heti óraszáma: 3
-összóraszám két félévben:   2x42=84
A hallgatói munka értékelése:
    A hallgatók a laboratóriumi munkájukra mindkét félévben gyakorlati jegyet kapnak.  A jegy megajánlása a
 -félév végi  zárthelyi-dolgozat eredménye,
 -a laboratóriumi munka és jegyzõkönyv, valamint az esetleg
 -tartott kiselõadások, kísérleti bemutatók
alapján történik.

A tantárgy célja:
    A fizika szakmódszertani laboratórium (demonstrációs laboratórium)  a középiskolai tanárképzést szolgálja. A laboratóriumi foglalkozások célja, hogy tanárjelöltjeinket felkészítsük arra,  hogy tanári munkájuk során képesek legyenek:

 -a természeti jelenségek iránti érdeklõdés felkeltésére,
 -a jelenségek közötti összefüggések, törvények bemutatására, és
 -a tanulók természettudományos gondolkodásának fejlesztésére.
 Az érdeklõdés felkeltése nem képzelhetõ el tanári demonstráció és tanulói kísérletezés nélkül. Ezért szükséges, hogy a tanárjelöltek:
     -megismerjék a fizikatanítás demonstrációs eszközeit, szertárianyagát,
        -gyakorolják az eszközök használatát, a kísérleti berendezésekösszeállítását,
        -megismerjék a tanári demonstráció és a tanulói kísérleteztetés hatékony
          módszereit.


Szükséges elõképzettség:
    Fizikatanár, illetve fizikus szakon elvégzett alapozó kísérleti és elméleti fizika tárgyak ismerete. Eredményes kísérleti fizika szigorlat. Laboratóriumi munkában való jártasság, amelyet az I.-III. évben elõírt laboratóriumok elvégzése jelent.  Ajánlott továbbá: a tanárképzéshez kapcsolódó általános pszichológiai, pedagógiai stúdiumok ismeretének anyaga.

A tantárgy tartalma:
    A  Demonstrációs Laboratórium programjának teljesítése speciális hozzáállást (szakmódszertani) és speciális (demonstrációt szolgáló) eszközöket igényel. Ez a körülmény a többi laboratóriumtól alapvetõen megkülönbözteti: koncepciója, tematikája és eszközparkja sem hasonlítható a tanárképzésben ugyancsak nélkülözhetetlen, de merõben más célkitûzésû laboratóriumokéhoz.
    Hallgatóink két félév során24 gyakorlatot végeznek el heti 3 órás foglalkozásokon. A hallgatói csoportok optimális létszáma 12 fõ. A hallgatók egyénileg dolgoznak, beosztás szerint körbejárva az elsõ majd a második félévre beállított 12-12 gyakorlatot. Az alábbi lista egy-egy rövid címmel megnevezi a 24 gyakorlatot,  illetve a gyakorlatokon elvégzendõ konkrét feladatokat. Egy-egy foglalkozás alkalmával a hallgatók 8-10 demonstrációs-, illetve mérõkísérlettel találkoznak. A két félév anyaga több mint 200 kísérletet tartalmaz.
 


 A továbbiakban mellékeljük a két félév  tematikáját.