Eötvös Loránd Tudományegyetem
Természettudományi Kar
Fizikai Intézet

 
   

 

 

 

 

 

Archívum

2011

 

 
Anyagtudomány, szilárdtestfizika
Cu-Mn NANORÉTEGEK ELEKTRONMIKROSZKÓPOS VIZSGÁLATA Misják Fanni
Molekuladinamikai számítások LAMMPS programcsomaggal Tichy Géza
 
Asztrofizika, kozmológia
Asztrofizikai röntgenforrás-katalógus fejlesztése kombinált elektromágneses és gravitációshullám-megfigyelések számára Raffai Péter
 
Biológiai Fizika
Az agykérgi ráta- és fáziskódolás biofizikai mechanizmusainak vizsgálata számítógépes modellezéssel Káli Szabolcs
 
Fizikai méréstechnika, informatika
Elektronikus készülékek stand-by teljesítményfelvételének mérése. Pávó Gyula
 
Részecskefizika
A királis szimmetria helyreállása forró kvarkanyagban Csanád Máté
 
Egyéb területek
A fizika és a földrajz tantárgyak kapcsolata az oktatásban Radnóti Katalin
Automatikus raszter-vektor konverzió Elek István
Napállandó és az üvegházhatás demonstrációs mérése juhász András
Kísérleti fizikaoktatás a középiskolában Van de Graaff generátor segítségével Horváth Ákos
 
Anyagtudomány, szilárdtestfizika
A grafén, mint végtelen sugarú szén nanocső Kürti Jenő
Aerogélek szerkezetvizsgálata atomi és nanométeres tartományban Varga Dezs?
Cu-Nb multiréteg mikroszerkezetének változása hengerlés hatására Ungar Tamas
Diszlokációk kellektív mozgása Groma István
Fehérjeleválasztás optikai vizsgálata folyadékcellában szenzorikai alkalmazásokhoz Petrik Péter
Határfelületek kisérleti vizsgálata Menyhárd Miklós
Nanoszemcsés anyagok elektrondiffrakciójának vizsgálata számítógépes szimulációval Czigány Zsolt
Réz-ezüst nanoszemcsék nagyfeloldású elektronmikroszkópos vizsgálata Misják Fanni
Röntgenspektroszkópiai mérés kialakítása az MSc Fizika Laboratórium számára Dankházi Zoltán
 
Asztrofizika, kozmológia
A Cassini űrmisszió plazma spektrométerének mérései a Szaturnusz magnetoszférájában Szegő Károly
A Cassini űrmisszió plpaza spektométerénak mérései a Szaturnusz magnetoszférájában Szegő Károly
A Drake-egyenlet egyes paramétereinek vizsgálata és bővítése Hetesi Zsolt
A fekete lyukak asztrofizikai jelentősége Balázs Lajos
A Főövbeli kisbolygók hosszútávú fotometriai vizsgálata hazai műszerek felhasználásával Forgácsné dr. Dajka Emese
A Főövbeli kisbolygók optikai fotometria vizsgálata a Herschel űrtávcső kalibrációjához Forgácsné dr. Dajka Emese
A hagyományos és digitális asztrofotográfia összehasonlítása különös tekintettel az asztrometriai, fotometriai és spektroszkópiai vizsgálatok eredményeire dr. Szécsényi-Nagy Gábor
A Nap hatásai a földi éghajlatra Petrovay Kristóf
A napciklus oszcillátor-modelljei és a Waldmeier-effektus Petrovay Kristóf
A naptevékenység előrejelzési lehetőségei Petrovay Kristóf
Csillagfejlődési programcsomag alkalmazásai Petrovay Kristóf
Extremofil életformák előfordulási esélyei az Univerzumban Kereszturi Ákos
Galaxisképek kiértékelése a Pan-STRARRS adatai alapján. Frei Zsolt
Kozmológiai struktúraképződés Csabai István
Lépcsősfüggvények vizsgálata fedési bolygók és holdak fénygörbéiben Pál András
Neutrínócsillagászat Forgácsné dr. Dajka Emese
Protocsillagok az AKARI infravörös adatbázisban Dr. Tóth L. Viktor
 
Atom- és molekulafizika
Bambusz szén nanocsövekből Kürti Jenő
 
Biológiai Fizika
A lójárás képzőművészeti ábrázolásainak biomechanikai elemzése a
A sejtkéreg és sejtváz dinamikájának modellezése Czirók András
Egyedi sejtek kitapadási erejének vizsgálata mikropipetta segítségével Szabó Bálint
Élő sejtek jelölésmentes vizsgálata optikai bioszenzorral Horváth Róbert
Evolúciós játékelméleti szimulációk Meszéna Géza
Extracelluláris mátrix fehérjék önszerveződésének vizsgálata sejttenyészetekben Czirók András
Fehérje-evolúció vizsgálata rendezetlenségi mintázatok alapján Fuxreiter Mónika
Kutyák csoportos mozgásának vizsgálata nagy felbontású GPS pályaadatok elemzésével Nagy Máté
Mechanikai erők szerepe a fehérjék működésében Derényi Imre
Optikai környezetünk poláros fényszennyezőforrásainak vizsgálata a
Sejtek mikromechanikájának szerepe többsejtű mintázatképzés során Czirók András
Sejtszegregáció szimulációja sokrészecske rendszerrel Czirók András
 
Fizikai méréstechnika, informatika
A rádiókommunkáció technológiai fejlődésének történe Varga Dezs?
Elektronikus készülékek stand-by teljesítményfelvételének mérése. Pávó Gyula
Táblaképek automatikus feldolgozása és internetes közzététele. Frei Zsolt
 
Klasszikus fizika
A KdV egyenlet szerepe a hidrodinamikában Dr Horváth Zalán
Folyadék-határfelületi rendszerek kísérleti és elméleti leírása, gyakorlati felhasználásuk lehetőségei Rajkovits Zsuzsanna
Nemlineáris jelenségek rétegzett rendszerekben Tél Tamás
Óceáni áramlások numerikus modellezése vertikális 2d "szelet" közelítésben Jánosi Imre
Rugalmas hullámok terjedése anizotróp közegben Molnár Gábor
Tömegpont Lagrange-függvényének vizsgálata Minkowski és FRW téridőben Vető Balázs
Vízenergia hasznosítás akadály mögött leszakadó örvényekkel Jánosi Imre
 
Kvantumrendszerek fizikája
Áramok kvantumos gyűrűkben Cserti József
Molekulák de Broglie hullámának terjedése Kis Zsolt
Periodikusan dópolt grafén transzportja Cserti József
 
Mag- és nehézionfizika
Magreakciók detektálásának szimulációja Horváth Ákos
"Házi gyártású" izotópok radioaktivitással kapcsolatos fizikai tulajdonságainak vizsgálata, paramétereinek meghatározása Csorba Ottó
Egyszerű demonstrációs eszköz készítése a radioaktivitás kimutatására Csorba Ottó
Erősen kölcsönható kvarkanyag állapotegyenlete Lévai Péter
Hadronizációs folyamatok vizsgálata Tsallis-Pareto alakú fragmentációs függvényekkel Barnaföldi Gergely Gábor
Korrelációk a nagyenergiás fizikában Csanád Máté
Természetes radioaktív bomlási családok felvezetős gamma-spektroszkópiai elemzése Csorba Ottó
Urán és tórium meghatározása a gamma sprektumokban megjelenő röntgen vonalak alapján Surányi Gergely
 
Matematikai fizika
A klasszikus mechanika geometriája Bántay Péter
A relativitáselmélet vélt cáfolatainak elemzése Matolcsi Tamás
Nem kompatibilis mennyiségek együttes eloszlása Matolcsi Tamás
 
Optika és lézerfizika
Látványos demonstrációs kísérletek a fény tulajdonságainak bemutatására Dankházi Zoltán
Ultragyors fotoemisszió fém nanostruktúrákról Dombi Péter
 
Plazmafizika
A pelletek behatolási mélységének mágneses tértől való függése Gál Kinga
Elektronok kinetikája a Franck-Hertz kisérletben Donkó Zoltán
 
Részecskefizika
Húrelméleti vizsgálatok Dr Horváth Zalán
A kvarkanyag időfejlődésének vizsgálata relativisztikus hidrodinamika segítségével Csanád Máté
A tér-idő kérdése a húrelméletben Bántay Péter
Az ALICE VHMPID trigger-rendszer szoftveres optimalizációja Varga Dezs?
Elektron-transzport szimulációja TPC-kben és drift-kamrákban Varga Dezs?
Örvények dinamikájának vizsgálata Forgács Péter
Statikus kvark-antikvark szabadenergia meghatározása véges hőmérsékleten katz Sándor
TeV-es neutrino Vesztergombi Gyorgy
Új relativisztikus hidrodinamikai megoldások keresése Csanád Máté
UV fotonok detektálása gáztöltésű detektorokkal Varga Dezs?
 
Statisztikus fizika, komplex rendszerek
agyi EEG jelek vizsgálata Papp Gábor
Energiaárak modellezése Papp Gábor
Hibakaszkádok komplex hálózatokban Vattay Gábor
Információs hálózatok útvonalainak időfejlődésének vizsgálata statisztikus módszerekkel Stéger József
Korrelációk komplex rendszerekben Kondor Imre
Korrelációk véletlen sejtautomatákban Kondor Imre
Repülő robotok és csoportos viselkedésük Vásárhelyi Gábor
 
Egyéb területek
A légköri konvekció vizsgálata mért és modellezett adatok alapján Gyongyosi Andras Zeno
A légköri konvekció vizsgálata mért és modellezett adatok alapján Gyongyosi Andras Zeno
A Planetáris határréteg vastagság meghatározása rádiószondás radiométeres és windprofiler adatok alapján Weidinger Tamás
A talaj felszíni hőmérsékletének érzékenysége az albedó, az emisszivitás és a hővezető-képesség változásaira Ács Ferenc
A villámgyakoriság parametrizálása Ács Ferenc
Alapvető fizikai jelenségek és a tudományos fantasztikum Patkós András
Analógiák alkalmazási lehetőségei a fizika oktatásában Radnóti Katalin
Digitális filter inicializáció vizsgálata meteorológiai modellek segítségével Gyongyosi Andras Zeno
Egy komplex domborzat sugárzásmérleg komponenseinek modellezése Weidinger Tamás
Eltemetett falak mélységének becslése mágneses mérések és modellezés alapján Lenkey László
Fizika a tenisz -sportban juhász András
Heves konvekcióval járó időjárási helyzetek összehasonlító elemzése az Aladin Chapeau és a WRF modellel Weidinger Tamás
Játékok a fizika oktatásában Radnóti Katalin
Jelentős konvektív csapadékkal járó időjárási helyzetek vizsgálata meteorológiai modellek segítségével Weidinger Tamás
Költséghatékony fizikai kísérletek a középiskolában Cynolter Gábor
Szubtrópusi ciklonok Weidinger Tamás
Szubtrópusi ciklonok Weidinger Tamás
Több elemet tartalmazó minták elem meghatározása, (RFA, XRF) mátrix hatás vizsgálata, elemzése Csorba Ottó
 
Anyagtudomány, szilárdtestfizika
Diszlokációk mozgása következtében kialakuló felületi morfológiák vizsgálata Groma István
Nanoméretű minták deformációs tulajdonságainak vizsgálata Groma István
 
Plazmafizika
A plazmaszféra elektronsűrűségét származtató eljárások keresztkalibrációja közepes mágneses szélességen mért whistlerek és VLF-adók jeleinek segítségével Lichtenberger János
 

 

Programozás és grafika:
Pozsgai Péter