Eötvös Loránd Tudományegyetem
Természettudományi Kar
Fizikai Intézet

 
   

 

 

 

 

 

Archívum

2015

 

 
Asztrofizika, kozmológia
Exobolygók lakhatósági zónái Érdi Bálint
 
Biológiai Fizika
Modelling tumour evolution in hierarchically organised tissues Szöll?si Gergely János
Modelling somatic evolution in hierarchically differentiating tissues Szöll?si Gergely János
Modelling somatic evolution in hierarchically organised tissues Szöll?si Gergely János
THE MULTI-STAGE THEORY OF CARCINOGENESIS IN THE GENOMIC ERA. Szöll?si Gergely János
 
Környezetfizika
Felhoben mozgó esocseppek vizsgálata snapshot attraktor segítségével Drótos Gábor
 
Matematikai fizika
Konform térelméletek számelméleti vonatkozásai Bántay Péter
 
Részecskefizika
A Standard Modell Higgs szektorának vizsgálata a CERN LHC CMS detektorral Pásztor Gabriella
 
Egyéb területek
"FIZIKA SHOW"-k a középiskolában Jenei Péter
 
Biológiai Fizika
Agykérgi dinamika és idegsejt aktivitás kölcsönhatásának vizsgálata sokcsatornás elektrofiziológiai mérések jeleinek feldolgozásával Gulyás Attila
 
Környezetfizika
Fekete párduc/puma/jaguár-bundák képalkotó polarimetriai vizsgálata a rejtett polarizációs foltosság kimutatása érdekében Horváth Gábor
 
Anyagtudomány, szilárdtestfizika
Félvezet? nanopálcákon alapuló új áramkörök fejlesztése Csonka Szabolcs
 
Részecskefizika
Funkcionális renormálási csoport vizsgálatok skalár térelméletben Jakovác Antal
 
Statisztikus fizika, komplex rendszerek
Bennfoglalási hierarchia vizsgálata komplex hálózatokban Palla Gergely
 
Anyagtudomány, szilárdtestfizika
Az izotóphelyettesítés hatása nanocsövek Raman-spektrumára Koltai János
Implicit numerikus séma alkalmazása diszlokáció dinamikai szimulációkban Ispánovity Péter Dusán
Integrált áramköri kontaktus rétegek mechanikai tulajdonságainak elektronmikroszkópos vizsgálata Misják Fanni
Mágneses nanohuzalok előállítása és elektromos transzport tualjdonságainak vizsgálata Bakonyi Imre
Molekuláris vékonyrétegek növesztése és infravörös spektroszkópiai vizsgálata Kamarás Katalin
Nagy entrópiájú ötvözetek diszlokációszerkezete Ungar Tamas
Nagyentrópiájú ötvözetek termikus stabilitásának és korróziós tulajdonságainak vizsgálata Fazakas Éva
Nanoszerkezetek optikai vizsgálata Petrik Péter
Optomechanikai multistabilitás rugalmas struktúrákban Asbóth János
Szigetelö anyagok elektron-nyaláb okozta károsodásának vizsgálata Dankházi Zoltán
 
Asztrofizika, kozmológia
A Rosetta ?rmisszó adatainak feldogozása Szeg? Károly
Asztrofizikai információk kinyerése gravitációshullám-kitörések megfigyeléséb?l Raffai Péter
Blazárok gravitációs hullámformáinak vizsgálata Vasúth Mátyás
Csillagfejl?dési programcsomag alkalmazásai Petrovay Kristóf
Gravitációs hullámok elörejelzése Vasúth Mátyás
Kett?s szubtörpe rendszerek vizsgálatai Kiss László
Kísér"ok kimutatása pulzáló változócsillagok körül a Kepler-"urtávcs"o mérései alapján Szabó Róbert
Kozmológiai referencia rendszer Csabai István
Napaktivitás vizsgálata Forgácsné dr. Dajka Emese
Napneutrínók Forgácsné dr. Dajka Emese
Neutrínócsillagászat Forgácsné dr. Dajka Emese
RR Lyrae csillagok populációszintézise a Kepler és K2 missziók látómezejében Szabó Róbert
Sóoldatok megjelenési lehet?ségének elemzése marsi leszállóhelyeken mérések és modellszámítások alapján Kereszturi Ákos
Szélsötétedési törvények kett?scsillagokban Csizmadia Szilárd
Szoláris mikroflerek statisztikája Petrovay Kristóf
Szoros megközelítések kinematikája és dinamikája Dr. Süli Áron
 
Atom- és molekulafizika
Hibahelyek hatása grafén szalagok elektronszerkezetére Kürti Jenő
 
Biológiai Fizika
A vikingek égbolt-polarizációs navigációjának kísérleti vizsgálata Horváth Gábor
Az agykéreg szinkronizációs készségének hálózati alapjai Négyessy László
Diagnosztikai célú in vivo multimodális képalkotás parametrizációja Szigeti Krisztián
Égbolt-polarimetriai viking navigáció Haidinger-pamacsokkal Horváth Gábor
Egyedi sejtek mikrofluidikai manipulációja mikroszkópon Szabó Bálint
Él? sejtek adhéziós dinamikájának rögzítése jelölésmentes optikai szenzorral: egyedi sejtek modellezése és analízise Horváth Róbert
Fajkeletkezés modellezése Meszéna Géza
Fajok együttélésének modellezése rácson Meszéna Géza
Fizika és kerékpározás Horváth Gábor
Idegsejtek biofizikai paramétereinek meghatározására szolgáló kísérleti módszerek tervezése számítógépes szimulációk és valószínüségi modellek segítségével Káli Szabolcs
Ionizáló sugárzásból származó dózis retrospektív megállapítására szolgáló automata mikronukleusz felismer? módszer tesztelése és fejlesztése Hülber Tímea
Képvezérelt sugárterápia alkalmazása daganatos betegek sugárterápiás kezelésénél Major Tibor
Kollektiv döntéshozatal modellezése Vicsek Tamás
Négylábú gépezetek és animációk járásának biomechanikai elemzése Horváth Gábor
Sárga fluoreszcens fehérje konformációs stabilitásának és elasztikus deformációjának spektroszkópiai vizsgálata. Smeller László
 
Fizikai méréstechnika, informatika
Agy-számítógép interfész rendszer fejlesztése és tesztelése képi információ feldolgozására Stéger József
Ködkamra alkalmazása a középiskolai fizikaoktatásban Horváth Ákos
 
Klasszikus fizika
Kristályszimmetriák és következményeik Bántay Péter
Öner?sít? súrlódás összef?zött papírkötegekben Ispánovity Péter Dusán
Ragasztószalagok letépésének dinamikája: sebességfüggés és instabilitás Nguyen Quang Chinh
 
Környezetfizika
Árapály-hajtotta belsö hullámok laboratóriumi vizsgálata Vincze Miklós
Informatikai eszközök sporttevékenység útján megvalósuló energiaellátása Pávó Gyula
Zebracsíkok hökamerás vizsgálata a meteorológiai viszonyok függvényében Horváth Gábor
 
Kvantumrendszerek fizikája
Egydimenziós "Einstein doboz" vizsgálata Dr. Papp Zsolt
Elektromosan indukált elektronspin-rezonancia Pályi András
Grafén és a háromréteg? T3 rácsszerkezet? anyagok magneto-optikai vezet?képességének elméleti vizsgálata Cserti József
Spin-rezonancia er?s gerjesztés esetén Pályi András
 
Mag- és nehézionfizika
40 MeV-es 8Li részecskék pályakövetési eljárásának fejlesztése elektromágneses szétesést vizsgáló kísérlethez Horváth Ákos
Bose-Einstein korrelációk mérése a PHENIX detektornál Csanád Máté
Dilepton keletkezés nagyenergiás nehézion-ütközésekben Csanád Máté
H?mérsékleti sugárzás nehézion-ütközésekben Nagy Márton
Kétrészecskés rendszerek szétesésének számítógépes szimulációja Horváth Ákos
Nagyenergiás fizikai szimulációk és mérhetö mennyiségek vizsgálata Csanád Máté
Nehézionfizikai Bose-Einstein-korrelációk modellfüggetlen alakvizsgálata Nagy Márton
Nehézionfizikai hidrodinamikai parametrizációk általánosításai forgó rendszerekre Nagy Márton
Neutronbefogási reakciók szerepének vizsgálata az r-folyamat hálózatában. Horváth Ákos
Radioaktív ionnyaláboknál használt neutrondetektorok vizsgálata Elekes Zoltán
Stabilitási sávtól távoli atommagok szerkezetének vizsgálata radioaktív nyalábokkal Kunné Sohler Dorottya
 
Matematikai fizika
Pontrendszerek térid?s szimmetriái Matolcsi Tamás
Kétdimenziós konform térelméletek algebrai vonatkozásai Bántay Péter
Peremes formfaktorok vizsgálata a skálázó Lee-Yang modellben Bajnok Zoltán
 
Optika és lézerfizika
Félvezetö- és dielektrikumközegekben ultrarövid lézerimpulzus által keltett áramok vizsgálata Dombi Péter
 
Részecskefizika
Gáztöltés? PET detektor fejlesztése Hamar Gerg?
GEM detektor feltölt?désének vizsgálata Hamar Gerg?
GEM fóliák erösítés-térképe Varga Dezs?
Gradiens folyam a 2-dimenziós O(3) modelben Nógrádi Dániel
Hadronizáció vizsgálata a nem-extenzív statisztikai megközelítésben Barnaföldi Gergely Gábor
Kritikus pont újfajta meghatározása SU(2) mértékelméletben Nógrádi Dániel
Numerikus hidrodinamika nehézion-ütközésekben Csanád Máté
Sokszálas kamra alapú pozitron emissziós tomográf fejlesztése Varga Dezs?
Vastag-GEM alapú Cserenkov-detektor vizsgálata Hamar Gerg?
 
Statisztikus fizika, komplex rendszerek
Áramlások vizsgálata digitális képelemzésel Börzsönyi Tamás
Együttelofordulási statisztikákból származó hierarchia Pollner Péter
Geoszociális hálózatok vizsgálata a komplex rendszerek kutatási módszereivel Vattay Gábor
Hierarchia mérték vizsgálata hálózatok perkolációs átalakulásánál Palla Gergely
Hierarchikus viszonyok hatása csoportokból álló rendszerek kollektív mozgására Ferdinandy Bence
Id?sorozatok regularitás alapú klaszterezése Bazsó Fülöp
Klaszterezettség vizsgálata szociális hálózatokban Vattay Gábor
Kontrollált mintázatok reakció-diffúziós rendszerekben Racz Zoltan
Rekord statisztikák korrelált rendszerekben Racz Zoltan
 
Egyéb területek
Fénytan tanítása a középiskolában Dr. Illy Judit
A napelemes energiatermelés módszereinek vizsgálata Pávó Gyula
Csillagászat a közoktatásban Radnóti Katalin
 
Fizikai méréstechnika, informatika
EEG-alapú humán szenzor masszív képi információ feldolgozására Stéger József
 
Részecskefizika
Nem extenzív termodinamika alkalmazása nagyenergiás folyamatokra Bíró Tamás Sándor
 
Egyéb területek
Háromelektródás, fókuszált áramter? elektromos szonda modellezése véges elemes módszerrel Galsa Attila
 
Asztrofizika, kozmológia
Kentaurok a Naprendszerben Érdi Bálint
 

 

Programozás és grafika:
Pozsgai Péter