Eötvös Loránd Tudományegyetem
Természettudományi Kar
Fizikai Intézet

 
   

 

 

 

 

 

Archívum

2018

 

 
Anyagtudomány, szilárdtestfizika
2D anyagok vizsgálata pásztázó alagútmikroszkóppal, Au (111) felületen Nemes-Incze Péter
Grafén nano-szuperstruktúrák vizsgálata számítógépes szimulációkkal Süle Péter
Pásztázó alagútmikroszkópos vizsgálatok 2D elektronrendszereken Nemes-Incze Péter
 
Biológiai Fizika
Komplex epigenetikai és mutációs mintázatok vizsgálata Csabai István
 
Részecskefizika
Skalár térelméletek perturbatív vizsgálata Cynolter Gábor
 
Statisztikus fizika, komplex rendszerek
Arbitrázslehet?ségek vizsgálata a GDAX kriptovalutat?zsdén Vattay Gábor
 
Egyéb területek
Phase structure of CDT quantum gravity katz Sándor
Látókérgi populációs aktivitás elemzése Bányai Mihály
 
Biológiai Fizika
Kis GTPáz kölcsönható fehérje autofágiában betöltött szerepének vizsgálata Tóth Sarolta
Spacial constraints in self renewing tissue and cancer risk Szöll?si Gergely János
The balance between proliferation and differentiation determines neoplastic progression in hierarchically organized tissues Szöll?si Gergely János
The role of cell number regulation in neoplastic progression Szöll?si Gergely János
 
Mag- és nehézionfizika
Erösen neutron-többletes atommagok szerkezetének vizsgálata radioaktív nyalábokkal Kunné Sohler Dorottya
 
Plazmafizika
Elektronok és ionok kinetikája rádiófrekvenciás oxigén gázkisülésekben Donkó Zoltán
 
Részecskefizika
Újgenerációs aritmetikai módszerek vizsgálata a szuper Yang-Mills elméletben Barnaföldi Gergely Gábor
 
Asztrofizika, kozmológia
Az Einstein-egyenletek megoldásainak keresése kis szimmetriájú rendszerek esetén Vasúth Mátyás
Investigation of galaxies with integral field spectroscopy Dobos László
 
Biológiai Fizika
Az elektrofiziológiai elvezet? apparátus befolyásának meghatározása és kiküszöbölése modellezés és mérések segítségével János Szabadics
Egyedi sejtek kitapadási erejének vizsgálata mikropipetta segítségéve Szabó Bálint
 
Fizikai méréstechnika, informatika
A Laplace operátor sajátbázisán való kifejtés két dimenziós doméneken Csabai István
 
Mag- és nehézionfizika
Sokszálas szilícium teleszkóp és kiszolgáló elektronikájának vizsgálata Elekes Zoltán
 
Optika és lézerfizika
Opikai fázisrácsok és hullámvezetők készítése és minősítése amorf és kristályos optikai anyagokban ionimplantálással Dr. Bányász István
 
Részecskefizika
Barionszám fluktuációk és a királis fázishatár vizsgálata effektiv modellekben Dr. Kovács Péter
Vezet? klaszterek analízise proton-proton ütközésekben keletkezett részecskesugarakban az LHC gyorsítónál Veres Gábor
 
Statisztikus fizika, komplex rendszerek
Deep learning algoritmusok fejlesztése és alkalmazása tudományos adatelemzésben Csabai István
Dimenzióredukció GAN hálózatokkal Csabai István
Komplex hálózatok hiperbolikus beágyazásának vizsgálata Palla Gergely
Kriptovaluta hálózatok elemzése Stéger József
 
Anyagtudomány, szilárdtestfizika
A besugárzás képlékeny alakváltozásra gyakorolt hatásának modellezése a mikronos mérettartományban Ispánovity Péter Dusán
Elektron transzport nanorendszerekben Oroszlány László
Szilícium-alapú kvantumbitek Pályi András
 
Asztrofizika, kozmológia
Detailed feasibility study of a gamma ray detector system for nanosatellites using GEANT4 simulations Werner Norbert
Mezon kölcsönhatások hatása kompakt csillagok megfigyelhet? tulajdonságaira Dr. Kovács Péter
Parameter estimations for gravitational-wave transients using minimal assumptions Raffai Péter
Sztochasztikus szekuláris dinamika Kocsis Bence
The chemical enrichment of clusters of galaxies Werner Norbert
 
Biológiai Fizika
Az agykérgi hálózat köztes szint? szervez?désének modellje Négyessy László
Comparison of mathematical models of low dose hyper-radiosensitivity and induced radioresistance based on experimental data Madas Balázs Gergely
Korfügg? párválasztási stratégiák vizsgálata Számadó Szabolcs
Transfer and dissipation of excitation energy in model photosynthetic membranes Lambrev Petar
 
Fizikai méréstechnika, informatika
Gépi tanulás alkalmazása autonóm közúti járm?vek man?vereinek tervezésére Oroszlány László
Részecskefizikai szimulációk fejlesztése párhuzamos módszerekkel Barnaföldi Gergely Gábor
 
Klasszikus fizika
Csúsztatott frekveciás rezonanciajelenségek numerikus és kísérleti vizsgálata s?r?ségrétegzett áramlástani rendszerekben Vincze Miklós
 
Mag- és nehézionfizika
A 76Ni atommag gamma-spektroszkópiai vizsgálata Elekes Zoltán
A stabilitástól távoli atommagok béta-bomlásának kísérleti vizsgálata a tokyoi RIKEN gyorsítónál, társtémavezeto: Kiss Gábor Gyula (MTA Atomki) Horváth Ákos
Parton fragmentáció a nem-extenzív statisztikai modellben Barnaföldi Gergely Gábor
 
Matematikai fizika
Kvantum korrelációk szerepe kvantum-információelméleti problémákban Mosonyi Milán
Kvantumállapotok összefonódásának vizsgálata csoportelméleti módszerekkel Zimborás Zoltán
 
Plazmafizika
Elektronf?tési mechanizmusok kapacitívan csatolt rádiófrekvenciás plazmákban  Derzsi Aranka
 
Részecskefizika
A királis fázisátalakulás tárgyalása funkcionális renormálási csoport módszerrel Szép Zsolt
A Standard Modell kiterjesztésének hatása a Higgs-szektorra Cynolter Gábor
Dilaton és Goldstone bozonok kvantumtérelméletben Nógrádi Dániel
Form faktorok végesméret-effektusainak vizsgálata integrálható térelméletekben Bajnok Zoltán
Form faktorok végesméret-korrekciói Bajnok Zoltán
GEM fólák lavinaindítási hatásfokának kísérleti meghatározása László András
Improving the slow extraction efficiency of the CERN Super Proton Synchrotron Barna Dániel
Luminozitás kalibráció a CERN LHC CMS detektorával Pásztor Gabriella
Metszetképalkotó eljárásokon alapuló konformális üregi és szövetközi besugárzások dozimetriai vizsgálata Dr. Fröhlich Georgina
Numerical and experimental study of superconducting magnetic shields for the construction of a high field septum magnet Barna Dániel
Szuperszimmetrikus részecskék keresése a CMS detektorral Veszprémi Viktor
 
Statisztikus fizika, komplex rendszerek
Biológiai, internetes, munkahelyi és társas kapcsolati hálózatok bels? szerkezete Vicsek Tamás
Kvázi kétdimenziós elektrolit turbulens áramlása periodikus mágneses térben Bencze Attila
Molekulák kémiai tulajdonságának becslése hullámfüggvényekb?l Csabai István
Optimális döntéshozatal limitált információ hozzáféréssel Zafeiris Anna
Szocio-ökonómiai adatok skálázás a városméret függvényében Vattay Gábor
 

 

Programozás és grafika:
Pozsgai Péter