Eötvös Loránd Tudományegyetem
Természettudományi Kar
Fizikai Intézet

 
   

 

 

 

 

 

Archívum

2019

 

 
Asztrofizika, kozmológia
Gamma-sugárzó aktív galaxismag rádiótérképezése nagyon hosszú bázisvonalú interferometria módszerével Szentirmayné Gabányi Krisztina
 
Atom- és molekulafizika
A jobb- és balkezesség szerepe kétfalú, királis szénnanocsövekben Koltai János
 
Biológiai Fizika
Horizontális transzferek mint molekuláris fossziliák Szöll?si Gergely János
Sejtmozgások és sejt-sejt kölcsönhatások számítógépes modellezése Czirók András
 
Mag- és nehézionfizika
Bose-Einstein-korrelációk a RHIC STAR kísérletében. Csanád Máté
Bose-Einstein-korrelációk vizsgálata a CMS kísérletnél Csanád Máté
 
Részecskefizika
Szuperszimmetikus részecske párkeltés keresése a CERN LHC CMS kísérletével Pásztor Gabriella
 
Statisztikus fizika, komplex rendszerek
Változó paraméter? Hamiltoni rendszerek Tél Tamás
 
Atom- és molekulafizika
Új, grafénszerüü anyagok elméleti vizsgálata Koltai János
 
Részecskefizika
Fotonkeletkezés nehézion-ütközésekben Csanád Máté
Nehéz kvarkok vizsgálata az ALICE kísérletnél Vértesi Róbert
 
Anyagtudomány, szilárdtestfizika
Alacsonydimenziós szénszerkezetek és perovszkit alapú napelemanyagok közötti kölcsönhatás vizsgálata infravörös és Raman-spektroszkópiával Kamarás Katalin
Aminosavak fotostabilitása H Lyman alfa sugárzással szemben Tarczay György
Deformációs sávok vizsgálata Kovács Zsolt
Kétréteg? átmenetifém-dikalkogenidek vizsgálata Cserti József
Kis szöggel elforgatott kétdimenziós heteroszerkezetek elméleti vizsgálata Koltai János
Mágnesesen lokalizált kétdimenziós nanostruktúrák klasszikus és szemiklasszikus vizsgálata Cserti József
MoS2 alapú kvantumdotok transzport tulajdonságainak vizsgálata Széchenyi Gábor
Nemegyensúlyi Josephson-effektus elméleti leírása Cserti József
Nodális hurok félfémek elméleti vizsgálata Oroszlány László
Rácsrezgések hatásának vizsgálata az egydimenziós Su-Schrieffer-Heeger modellben Koltai János
Réz-cirkónium vékonyréteg kristályszerkezet vizsgálata elektronmikroszkóppal Kovács Zsolt
Ritkaföldfém ionok spektroszkópiája kvantumoptikai kísérletekhez Kovács László
Vezetési folyamatok mágneses rendszerekben Cserti József
 
Asztrofizika, kozmológia
A Cepheus-buborék szerkezeti vizsgálata a Gaia DR2 adatai alapján Ábrahám Péter
A deep-learning módszer alkalmazásai csillagászati spektroszkópiában Dobos László
Asztrofizikai objektumok kép alapú klasszifikációja gépi tanulás segítségével Marton Gábor
Cefeida változók kísér?inek keresése Derekas Aliz
Chemical enrichment of giant elliptical galaxies Werner Norbert
Deep learning alapú kozmológiai vöröseltolódás becslés fotometriai képek alapján Pataki Bálint Ármin
Galaxiskatalógus fejlesztése gravitációshullám-megfigyelésekhez Raffai Péter
Galaxisok vöröseltolódásának becslése konvolúciós neurális hálók segítségével szélessávú képalkotó észlelésekb?l Dobos László
Investigation of Lyman Limit Systems Dobos László
J1717+4226: egy érdekes rádiósugárzó aktív galaxismag a legnagyobb felbontással Frey Sándor
Különleges napfoltok vizsgálata a napaktivitás tükrében Forgácsné dr. Dajka Emese
Napdinamó modellek összehasonlítása Forgácsné dr. Dajka Emese
Pulzáló fehér törpecsillagok megfigyelése a TESS ?rtávcs? számára Sódorné Bognár Zsófia
Rádióinterferométeres referenciaforrások az Ekliptika mentén Frey Sándor
Törmelékkorongok numerikus vizsgálata kett?scsillagok rendszerében Regály Zsolt
Van-e az FLRW-metrikának a kozmológiában alternatívája? Raffai Péter
 
Biológiai Fizika
A holdillúzió pszichofizikai vizsgálata kalibrált természetfotókon és festményeken Horváth Gábor
A napraforgófej orientációjának környezetoptikája Horváth Gábor
Bels? modellek hatásának vizsgálata majom viselkedéses és neurális válaszaira Orbán Gergő
Együttm?ködést terjeszt? nóduscsoportok vizsgálata Prof. Csermely Péter
Felületer?sített Raman-spektroszkópiára alkalmas chipek fejlesztése sejtanalitikai célokra Szabó Bálint
Genomkarbantartó fehérjék kölcsönhatásainak reakciókinetikai elemzése Kovács Mihály
Háromdimenziós szövetek formázása Czirók András
Különböz? h?mérséklet?, optikailag azonos, fekete tárgyak bögölyvonzásának kísérleti vizsgálata Horváth Gábor
Mennyire véletlenszerű a rendezett és rendezetlen fehérjék szekvenciája. Dosztányi Zsuzsanna
Mikrofluidikai manipulációk optikai mikroszkópon nanoliteres tartományban Szabó Bálint
Optimális kommunikációs hálózatok különböz? információs technológiákat használó csoportokban Zafeiris Anna
Vízfelszíni fénytükröz?dések optikai vizsgálata tájképfestményeken Horváth Gábor
 
Fizikai méréstechnika, informatika
Az elektromos impedancia tomográfia kísérletes megvalósítása Stéger József
Elektromos Impedancia Tomográf vizsgálata és alkalmazási lehet?ségei Stéger József
Hangszerfelismerés gépi tanuló algoritmusok segítségével Stéger József
Nagy mátrixok kezelése Friedl Katalin
Örvös légykapók énekének gépi tanulás alapú osztályozása Stéger József
 
Környezetfizika
Gáztöltés? müográfiai detektorok el?készítése terepi mérésekre Hamar Gerg?
Meteorológiai rácsponti adatbázisok összehasonlító elemzése Pongrácz Rita
 
Kvantumrendszerek fizikája
Kvantummechanikai jelenségek gráftechnikai leírása Cserti József
Laplace-egyenlet megoldása ellipszoidban és kapcsolódó fizikai problémák Csordás András
Magasabb rendüü nemlineáris kvantumprotokollok Kiss Tamás
Nemperturbatív kvantumrendszerek vizsgálata funkcionális renormálási csoport módszerrel Fejos Gergely
Periódikusan gerjesztett kvantumrendszerek vizsgálata Bajnok Zoltán
Variációs kvantumalgoritmusok Zimborás Zoltán
 
Mag- és nehézionfizika
A kvark-gluon-plazma opacitásának fenomenológiai vizsgálata nagyenergiás nehézion-ütközésekben Nagy Márton
Bose-Einstein-korrelációk a nagyenergiás fizikában Csanád Máté
Bose-Einstein-korrelációk vizsgálata a CMS kísérletnél Csanád Máté
Bose-Einstein-korrelációk vizsgálata az NA61/SHINE kísérletnél Csanád Máté
Müonok és neutronok kalorimetriája Horváth Ákos
Proton tomográfiás detektorrendszer jeleinek kiértékelés Papp Gábor
 
Matematikai fizika
Hamilton-rendszerek numerikus vizsgálata Izsák Ferenc
 
Optika és lézerfizika
Infravörös idegi stimuláció újszer? agy-gép interfészekkel Dr. Fekete Zoltán
Ion-gyorsítás nagyintenzitású lézerimpulzussal Csanád Máté
Nagy pontosságú, hangolható, optikai hullámhossz-referencia építése kvantumoptikai kísérletekhez Domokos Péter
 
Plazmafizika
Az ILM instabilitások vizsgálata a Wendelstein 7-X Sztellarátorban Dr. Dunai Dániel
Elektronfelhö relaxációja a nem-hidrodinamikai tartományban Donkó Zoltán
Fúziós berendezések atomnyaláb-emissziós diagnosztikájának érzékenységvizsgálata Pokol Gerg?
Mágneses tér mérése fúziós plazmában spektroszkópiai módszerrel Zoletnik Sándor
Pelletbelövések hatása a szélplazma s?r?ségfluktuációkra a Wendelstein 7-X Sztellarátorban. Dr. Dunai Dániel
 
Részecskefizika
A Future Circular Collider kicsatolt nyalábmintázatának optimalizálása Barna Dániel
Képalkotás kozmikus müonok keltette másodlagos részecskékkel Hamar Gerg?
Lee-Yang-zérusok numerikus vizsgálata Pásztor Attila
New boundary conditions for gauge fields on the 4-torus Nógrádi Dániel
Szuperszimmetrikus részecskék keresése Pásztor Gabriella
Töltéscsere mérési lehet?ségeinek vizsgálata proton-atommag ütközésekben Veres Gábor
Új részecskék keresése az Nagy Hadronütköztet?n Pásztor Gabriella
 
Statisztikus fizika, komplex rendszerek
Arbitrázslehet?ségek vizsgálata a GDAX kriptovalutat?zsdén Vattay Gábor
Correlations between ego traits Török János
Csoportszerkezet és terjedési jelenségek közösségi hálózatokon Pollner Péter
Csoportvélemény alakulása különböz? kommunikációs technológiák melett Zafeiris Anna
Emberi tulajdonságok becslése szociális hálózaton Török János
Kaotikus biliárdok vizsgálata Kaufmann Zoltán
Versengés és hierarchia-építés modellezése Pollner Péter
 
Egyéb területek
Felszínalatti vízáramlási rendszerek numerikus vizsgálata szintetikus modellekben Szijártó Márk
Neuro-fuzzy model based identification of optimal model configuration Dr. Viharos Zsolt János
Válogatott fizikai kísérletek Jenei Péter
 
Asztrofizika, kozmológia
Égitestek ütközésének szimulációja SPH kóddal és a törmelék id?fejl?désnek követése N-test szimulátorral Dr. Süli Áron
 
Biológiai Fizika
Sejtnyomtató berendezés építése Czirók András
 
Fizikai méréstechnika, informatika
Radar alapú vezetéstámogató rendszerek megbízható vizualizációja Bodnár Attila
 

 

Programozás és grafika:
Pozsgai Péter