Eötvös Loránd Tudományegyetem
Természettudományi Kar
Fizikai Intézet

 
   

 

 

 

 

 

Archívum

2008

 

 
Anyagtudomány, szilárdtestfizika
Diszlokaciók szerepe a Földkéreg mély rétegeiben Ungar Tamas
Diszlokációk statisztikus tulajdonságai Groma István
Fémüvegek számítógépes szimulációs vizsgálata Böhönyey András
Nanokristályos szerkezetek optikai vizsgálata Petrik Péter
 
Biológiai Fizika
Kollektív sejtáramlások Czirók András
 
Klasszikus fizika
Környezeti áramlások számítógépes modellezése Bene Gyula
 
Kvantumrendszerek fizikája
Folytonos idejű kvantumos bolyongás Kiss Tamás
 
Optika és lézerfizika
Nagy intenzitású ultrarövid lézerimpulzus és lézerplazma kölcsönhatásai Földes István
 
Statisztikus fizika, komplex rendszerek
Kaotikus rendszerek Ljapunov exponensének meghatározása a szuperszimmetrikus Kramers egyenletből. Vattay Gábor
 
Egyéb területek
Transzportfolyamatok cellás szerkezetű, cellulóz alapú anyagokban Farkas Zénó
 
Anyagtudomány, szilárdtestfizika
Amorf-kristályos fázisátmenet során jelentős fizikai változást produkáló anyagok atomi rendjének kisérleti vizsgálata Dr. Lábár János
A rétegződési hibaenergia hatása deformált mikroszerkezetek stabilítására Gubicza Jen?
Egykristály mikroszerkezeti adatok kinyerése polikristályos anyagokból Ungar Tamas
Különböző eljárásokkal előálított finomszemcsés fémek termikus stabilításának vizsgálata Gubicza Jen?
Mágneses vizsgálatok vasalapú nanoszerkezetekben Kiss László Ferenc
Nano-mechanikai vizsgálatok vékonyrétegeken (érdesség hatása a nanokeménység mért értékére SI mintán) Nagy Péter
Óriás mágneses ellenállást (GMR) mutató nanométeres multirétegek előállítása és vizsgálata Bakonyi Imre
 
Asztrofizika, kozmológia
A extragalaktikus háttér szeparálása előtérkomponenseitől infravörös hullámhosszakon Dr. Kiss Csaba
Fiatal csillagok körüli korongok gáztartalmának vizsgálata Ábrahám Péter
Landolt standard csillagok spektrofotometrikus megfigyelése Szokoly Gyula P.
 
Biológiai Fizika
Mechanikai erők szerepe a fehérjék működésében Derényi Imre
 
Fizikai méréstechnika, informatika
Állati vokalizációk vizsgálata statisztikus és adatbányászati módszerekkel Csabai István
 
Kvantumrendszerek fizikája
Diszkrét idejű kvantumos bolyongás Kiss Tamás
 
Matematikai fizika
A modulárinvariancia szerepe a konform térelméletben. Bántay Péter
 
Optika és lézerfizika
Ultragyors elektronforrások hangolása koherens kontroll-jellegű módszerekkel Dombi Péter
Lézerhűtés optikai hullámvezetőkben Szirmai Gergely Zsolt
 
Részecskefizika
A kvarkbezárás hatása a királis fázisátalakulásra - egy effektív modellbeli tárgyalás Szép Zsolt
Az erősen kölcsönható anyag állapotegyenlete és a kompakt csillagászati objektumok szerkezete Patkós András
Kettőscsillagok gravitációs sugárzása és mozgásuk leírása. Forgács Péter
 
Statisztikus fizika, komplex rendszerek
Címkézett hálózatok modellezése Palla Gergely
Digitális képanalízis - forgatási és eltolási invariancia-sérülés képdigitalizációnál Imre Attila
Korrelációk komplex rendszerekben Kondor Imre
Pénzügyi rendszerkockázat és szabályozás Kondor Imre
Szemcsés anyagok dinamikájának kísérleti vizsgálata és modellezése Börzsönyi Tamás
 
Asztrofizika, kozmológia
Csillagmodellek dinamikájának vizsgálata az általános relativitáselméletben Rácz István
Ultranagy energiájú kozmikus sugarak vizsgálata Bagoly Zsolt
 
Kvantumrendszerek fizikája
Szupravezető-grafén rendszerek kvantummechanikai vizsgálata Cserti József
 
Statisztikus fizika, komplex rendszerek
Folyadékfelszínen terjedő szolitonok vizsgálata Bene Gyula
 

 

Programozás és grafika:
Pozsgai Péter