Eötvös Loránd Tudományegyetem
Természettudományi Kar
Fizikai Intézet

 
   

 

 

 

 

 

Alapszakos diplomamunka információk hallgatók részére

A 2008/09-es tanévt?l Intézetünk az alapszakos diplomamunkák kiírását és nyilvántartását is az internet segítségével végzi. A legfontosabb tudnivalók hallgatók részére a következ?k:

- A "szakdolgozati konzultáció" nev? tárgy felvételéhez el?feltételként a következ? tárgyak teljesítése szükséges: Kvantummechanika, Modern fizika laboratórium és a törzsmodul egy tárgya.

- A diplomatémák jóváhagyott listája a jelentkezések lezárásáig folyamatosan b?vülhet. A címre kattintva részletes információ olvasható a témavezet?r?l és a végzend? munka jellegér?l.

- A "Jelentkezem" linkre kattintva lehet az érdekl?dést jelezni, TETSZ?LEGES SZÁMÚ témára. Itt az elérhet?ségek mellett az ETR azonosítót szükséges megadni. Ekkor a begépelt adatokat a téma kiírója e-mailen megkapja, és ? kezdeményezheti a további konzultációt.

- A tényleges jelentkezést a témavezet? véglegesíti, majd kinyomtatja a Tanulmányi Osztályon leadandó témabejelent? adatlapot, melyet a témavezet? és a hallgató is aláír. (A nyomtatást CSAK a témavezet? tudja végrehajtani).

- A témabejelent? adatlap leadási határidejét követ?en a témavezet?k által lezárt témák archiválásra kerülnek, és ezzel adatlapjaik nyomtathatósága is megsz?nik. Archivált téma adatlapjának a nyomtatása már csak a téma újbóli kiírásával lehetséges.

- Egy évben csak EGY TÉMÁRA lehet végleges jelentkezést leadni.

- A szakdolgozat formai követelményeit a HKR 78. paragrafusa, a TTK specifikus részt az 551. paragrafusa szabályozza. Elvárt terjedelme 20-40 oldal, formailag a tudományos kéziratok általános követelményeit kell követnie, ezek betartatása a témavezet? feladata.

- FONTOS: TDK konferencián benyújtott és el?adáson ismertetett dolgozat beadható szakdolgozatként, ha egyébként a szakdolgozattal szemben támasztott követelményeknek megfelel. Ezeket a munkákat is szükséges az elektronikus rendszerben regisztrálni, mert csak így állítható el? az aláírandó adatlap. Az így benyújtott dolgozat a többi szakdolgozattal azonos módon kerül elbírálásra.

Technikai probléma esetén kérjük keresse meg Jánosi Imrét (Komplex Rendszerek Fizikája Tanszék, 5.54 szoba, Tel: 372-2878 vagy a 6578 mellék, email: imre.janosi at ttk.elte.hu).

A Fizikai Intézet diplomamunka referense Horváth Gábor (Biológiai Fizika Tanszék, 3.69 szoba, tel: 6365; 6372; 372-2765; email: gh at arago.elte.hu), hozzá lehet fordulni a témaválasztással és a szakdolgozat elkészítésével kapcsolatos tanácsokért, segítségért.

Határid?kA szakdolgozat leadási határideje: május utolsó munkanapja, 12 óra (tavaszi szemeszterben); valamint január második munkanapja, 12 óra (?szi szemeszterben). Ha az épület a határid? napján zárva tart, akkor a határid? a nyitás napjára tolódik.
A dolgozatot 2 példányban a Komplex Rendszerek Fizikája Tanszék titkárságán (5.64) kell leadni. Az egyik példányt megbonthatatlan, kemény kötésben kérjük elkészíteni, valamint a dolgozat elektronikus változatát tartalmazó CD melléklettel ellátni. A másik példány (amelyet a hallgató a záróvizsgán visszakap) tetsz?leges kötés? lehet. A dolgozathoz mellékelni kell a témavezet? írásos véleményét (külön papíron, 2 példányban). A dolgozat végére be kell kötni az eredetiséget igazoló nyilatkozatot.


Egyéb jogszabályok (HKR):


 • §550

  1. A szakdolgozati témákat írásban kell meghirdetni

   1. alapképzés esetén legkés?bb minden év november 15-ig,
   2. mesterképzés esetén legkés?bb minden év május 15-ig,
   3. a korábbi rendszer? képzés esetén legkés?bb minden év február 28-ig.

  2. A hallgató a szakdolgozat témáját és a témavezet?t

   1. alapszakon legkés?bb a tanulmányok várható befejezését megel?z? 2. félév vizsgaid?szakának megkezdéséig köteles megválasztani.
   2. mesterszakon és korábbi rendszer? szakon legkés?bb a tanulmányok várható befejezését megel?z? 3. félév vizsgaid?szakának megkezdéséig köteles megválasztani.

  3. A szakdolgozat címét (vagy témáját) és témavezet?jét a tanszékvezet?vel, illetve az intézetben írásban jóvá kell hagyatni, és a TO-n be kell jelenteni. A záróvizsgára legkorábban a bejelentést?l számított

   1. 6-nál több féléves szakok esetén 8 hónap,
   2. 6 vagy kevesebb féléves szakok esetén 4 hónap elteltével kerülhet sor.


 • §551.

  1. A szakdolgozatot a szakért felel?s szervezeti egység vezet?jéhez kell benyújtani a záróvizsgát megel?z?en legalább három héttel. A szakért felel?s szervezeti egység ennél korábbi beadási határid?t is megszabhat.
Az jelentkezés elfogadása után az elektronikus felületr?l a témavezet? kinyomtatja az ?rlapot, aláírja, majd a hallgató is aláírja, és a következ? indexbeadáskor leadja a TO-n.

 

 

 

 

Programozás és grafika:
Pozsgai Péter