Eötvös Loránd Tudományegyetem
Természettudományi Kar
Fizikai Intézet

 
   

 

 

 

 

 

Jóváhagyott mesterszakos diplomatémák

Jelentkezési határidő:  vizsgaidőszak vége

 

Utolsó frissítés: 2020.11.12

 
Anyagtudomány, szilárdtestfizika
2D anyagok heterostruktúráinak el?állítása argon atmoszférában Nemes-Incze Péter
2D anyagok heterostruktúráinak el?állítása és vizsgálata Nemes-Incze Péter
A kristályban oldott küls? atomok hatása mikronos skálájú minták deformációjára Ispánovity Péter Dusán
Amorf és nanokristályos ötvözetek deformációs mechanizmusainak vizsgálata Lendvai János
Anomális Hall effektus (III,Mn)V mágneses félvezetőkben Mihaly Gyorgy
Atomspecifikus rövidtávú atomi rend vizsgálata GaN-ben Lábár János
Biológiai jelzőrendszerek és harmadik generációs napelemek: félvezető nanokristályok vizsgálata modern számítógépes módszerekkel Gali Ádám
Design of Signal Recovery in Optoelectronic Devices Václav Hanus
Doménszerkezet kialakulásának és átalakulásainak modellezése antiferromágnesesen csatolt rétegszerkezetekben Nagy Dénes Lajos
Elektronok kinetikája alacsony ionizáltsági fokú plazmákban Donkó Zoltán
Felületi érdesség optikai modellezése Petrik Péter
Felületi struktúrák létrehozása femtoszekundumos lézerimpulzusokkal Vida Ádám
Félvezetö nanopálcákon alapuló új áramkörök fejlesztése Csonka Szabolcs
Folyadékkristályok felületi iránykötöttségének vizsgálata optikai módszerrel Jánossy István
Grafén szuperrács hordozón: molekula dinamikai szimulációk Süle Péter
H?hatási övezet kiterjedésének minimalizálása a femtoszekundumos lézerimpulzusok paramétereinek optimalizásával. Vida Ádám
Határfelületek vizsgálata szekvencia permutált multirétegekben Balog Sára Judit
Ikerhibák indukálta plaszticitás röntgendiffrakciós vizsgálata u.n. "TWIP steel" acélokban Ungar Tamas
Kapcsolat a vonalprofilanalízis általános és sajátos modelljei között Borbély András
Kétdimenziós heterostruktúrák készítése és vizsgálata Csonka Szabolcs
Kristályképződés és növekedés számítógépes szimulációja Tóth Gergely
Kvantumbitek vizsgálata gyémántban és más félvezet?kben atomi szint? szimulációs módszerekkel Thiering Gerg?
Magasabbrendü belső feszültségek meghatározása kristályos anyagokban Ungar Tamas
Measurement and Modelling of Ultrafast Currents in Dielectrics and Semiconductors Václav Hanus
Multiferroikus anyagok spektroszkópiája Kovács László
Multiréteges nanohuzalok mágneses és transzport tulajdonságainak vizsgálata Bakonyi Imre
Multiréteges nanohuzalok mágneses és transzport tulajdonságainak vizsgálata Bakonyi Imre
Nagy-entrópiás ötvözet vékonyrétegek el?állítása és elektronmikroszkópos vizsgálata Misják Fanni
Nano-mechanikai vizsgálatok un. fekete arany rétegeken Nagy Péter
Nano-mechanikai vizsgálatok vékonyrétegeken Nagy Péter
Nanoszemcsés bioanyagok hibaszerkezetének vizsgálata Gubicza Jen?
Nukleáris magnetometria vékonyrétegekben polarizált Mössbauer-forrással Nagy Dénes Lajos
Orientáció-korreláció vizsgálata diszlokáció cellaszerkezetekben Borbély András
PEDOT:PSS vékonyrétegek optikai és elektrokémiai vizsgálata bioszenzor alkalmazásokhoz Dr. Fekete Zoltán
Plastic Instabilities of Solid solution and Supersaturated Aluminium Alloys Nguyen Quang Chinh
Polimer nanostruktúrák tervezése és készítése elektronsugaras litográfiával bioszenzorok felületének módosítására Dr. Pongrácz Anita
Precessziós átmágnesezés modellezése Kádár György
Rétegszerkezet vizsgálata és módosítása ionsugarakkal Szilágyi Edit
Rezonáns optikai jelenségek alapanyagainak spektroszkópiája Kovács László
Ritkaföldfémmel adalékolt GAB kristályok spektroszkópiai vizsgálata Lengyel Krisztián
Rövidtávú rend kovalens üvegekben Jóvári Pál
Skyrmion kristály vizsgálata mágneses félvezet?kben Kézsmárki István
Structural and thermal characterization of oxy-halide materials for solid state batteries Kovács Zsolt
Szén nanocsövek elméleti vizsgálata Koltai János
Szén nanocsövek és egyéb nanoszerkezetek elméleti vizsgálata Zólyomi Viktor
Szilárdságnövelés és képlékeny deformációk mechanizmusai szemcsefi-nomított AlZnMgZr ötvözetben Nguyen Quang Chinh
Szilárdtest reakciók kinetikájának vizsgálata valós idejű visszaszórásos spektrometriával Szilágyi Edit
Termofeszültség inhomogén közegben Tichy Géza
Topologikus invariánsok periodikusan gerjesztett rácsmodellekben Asbóth János
Ugrásszerű atomi folymatok az abszolút nulla fok közelében: nemlineáris jelenségek követése atomisztikus szimulációkkal Süle Péter
Új magneto-optikai effektusok kutatása Kézsmárki István
Vékony szilíciumrétegek vizsgálata felületi fotofeszültség (Surface Photo Voltage - SPV) technikával Pap Áron
ZnO nanovezetékek atomi szintű vizsgálata piezoelektromos nanogenerátorokban Süle Péter
 
Asztrofizika, kozmológia
A galaxisok morfológiájának elemzése, a nagy SDSS galaxisok analízise Frei Zsolt
A lokális univerzum sebességmez?jének feltérképezése Raffai Péter
A vilag legpontosabb fotometere: ido-frekvencia es fenygorbe analizis a Kepler-urtavcsoovel Szabó Róbert
Aktív galaxisok fénygörbéjének analízise Dobos László
Aszteroidák távoli infravörös fénygörbéjének modellezése Dobos László
Az elnyúlt pályájú kettősrendszerek fizikája Raffai Péter
Árapály-katasztrófák nagy tömeg? fekete lyukak gravitációs terében Vinkó József
Csillagászati katalógusok keresztazonosítása Dobos László
Csillagközi felhőmagok modellezése Dr. Tóth L. Viktor
Csillagtömeg-becslési módszerek összehasonlító elemzése és alkalmazása a többcsatornás csillagászatban Raffai Péter
Deep learning methods for photometric redshift estimation Dobos László
Elnyúlt pályájú feketelyuk-kettősök gravitációshullám-jeleinek keresése Raffai Péter
Empirikus lökéshullám és magnetopauza modellek készítése, a bolygóközi lökéshullámok alakjának és terjedésének vizsgálata Dr. Facskó Gábor István
Exobolygók vizsgálati lehet?ségei fázisgörbe-módszerrel, többszörös rendszerekben Dr. Szabó M. Gyula
Fotometrikus vöröseltolódás-becsl? módszerek továbbfejlesztése Dobos László
Galaxisok fizikai paramétereinek meghatározása Csabai István
Galaxisspektrumok elemzése deep-learning módszerrel Dobos László
Galaxisspektrumok modellezése GPU-n Dobos László
Globális magnetohidrodinamikai szimulációk ellenörzése ürszondás mérésekkel Dr. Facskó Gábor István
How massive were the first stars in the universe? Haiman Zoltan
Investigation of Lyman Limit Systems Dobos László
Kozmologiai N-test szimulaciok nem-periodikus hatarfeltetelekkel/Cosmological N-body Simulations with Non-Periodic Boundary Condtions Szapudi Istvan
Kozmologikus gamma-kitörések vizsgálata Bagoly Zsolt
Négy égitest összehasonlító elemzése: Föld, Mars, Hold, és a Vesta kisbolygó. Alcím: Jelenségcsoportok, melyek jól jellemzik azt, hogy a bolygótestek tömegük függvényében változó mértékben formálódtak történetük során Bérczi Szaniszló
Observations of mechanical AGN feedback in giant elliptical galaxies Werner Norbert
Photometric redshift estimation with image decomposition techniques Dobos László
Photometric redshifts for the Clowes-Campusano Large Quasar Group Dobos László
Pulzár glitchekkel egyidejű gravitációshullám-jelek keresése Raffai Péter
Rejtett kincsek a Kepler-urtávcso adatbázisában - pixelfotometria a gyakorlatban Szabó Róbert
Searching for Large Structures at z<0.7 Dobos László
Skalár rezonáns relaxáció statisztikus fizikája Kocsis Bence
Spindominált feketelyuk-kettősök gravitációshullám-jeleinek keresése Raffai Péter
Statistical analysis of novel cosmological simulations Dobos László
Szisztematikus fotometriai hibak kiszurese a MACHO adatbazisbol Kovacs Geza
Tranziens jelenségek vizsgálata a nappali oldali magnetoszférában Dr. Facskó Gábor István
Univerzum modell sötét energia nélkül Csabai István
Üstökösmagok optikai megfigyelésének tervezése a Comet Interceptor urszonda számára Kereszturi Ákos
 
Atom- és molekulafizika
Hordozható NaI szcintillációs gamma-spektrométer alkalmazása helyszíni mérésekre Kocsonya András
Korrelációs kölcsönhatások perturbatív leírása atomokban és molekulákban Surján Péter
Munkahelyek levegőminőségének ellenőrzése mobil aeroszol-mintavevővel Kocsonya András
Nagyméretű kémiai rendszerek pontos leírása lineárisan skálázódó kvantummechanikai eljárásokkal Surján Péter
Nanocsövek kvantumkémiája Surján Péter
Új, grafénszerüü anyagok elméleti vizsgálata Koltai János
 
Biológiai Fizika
Agykérgi dinamika és idegsejt aktivitás kölcsönhatásának vizsgálata sokcsatornás elektrofiziológiai mérések jeleinek feldolgozásával Gulyás Attila
Agyszeletek fluoreszcens videómikroszkópiája Szabó Bálint
Az égbolt-polarizáción alapuló viking-navigáció pszichofizikai vizsgálata a
Az oldószer-összetétel hatásai a fehérje-hidratációra Bokor Mónika
Bels? modellek hatásának vizsgálata majom viselkedéses és neurális válaszaira Orbán Gergő
Differenciál-polarizációs lézersugárpásztázó mikroszkópia (DP-LSM). Győző Garab
Egyedi sejtek mikrofluidikai manipulációja mikroszkópon Szabó Bálint
Egyedi sejtek szignalizációja nagy laterális felbontású, jelölésmentes bioszenzoron Horváth Róbert
Együttm?ködést terjeszt? nóduscsoportok vizsgálata Prof. Csermely Péter
Élő sejtek jelölésmentes vizsgálata optikai bioszenzorral Horváth Róbert
Evolúciós stabilitás ökológiai rendszerekben Garay József
Fehérje-evolúció vizsgálata rendezetlenségi mintázatok alapján Fuxreiter Mónika
Fehérjék dinamikájának szerepe a ligandumkötésben Balog Erika
Fehérjeszerkezet és működés tuningolása nagy nyomás segítségével. Infravörös spektroszkópiai vizsgálatok Smeller László
Felületi topográfia hatása idegi ?ssejtek kitapadására és differenciálódására Dr. Pongrácz Anita
Intracelluláris folyamatok a neuronális differenciációban Dr. Fábián Zsolt
Kis dózisoknál megfigyelt hiperszenzitivitás és indukált sugárrezisztencia matematikai modelljeinek összehasonlítása kísérleti adatok alapján Madas Balázs Gergely
Kutyák viselkedésének automatikus felismerése hordozható érzékelőrendszerrel Vásárhelyi Gábor
Lepkék pikkelyeiben előforduló természetes fotonikus kristályok szerkezeti és optikai tulajdonságainak vizsgálata Biró László Péter
Metiláció hatása egyedi DNS molekulák nanomechanikai tulajdonságaira Pongor Csaba István
Molekuláris biológiai hálózati motívumok jel-válasz viselkedéseinek periódusos rendszere Farkas Illés
Módszer kidolgozása a fehérje másodlagos szerkezetének az infravörös spektrumból történő becslésére Smeller László
Optikai bioszenzorok Horváth Róbert
Polarizációs megjelenítők és rovarcsapdák biológiai hatásának vizsgálata a
Termo-optikai szerkezetváltozások fotoszintetikus rendszerekben Győző Garab
Vékonyrétegek optikai vizsgálata bioszenzorikai és (opto)elektronikai alkalmazásokhoz Petrik Péter
 
Fizikai méréstechnika, informatika
Egzotikus aeroszolok fényszórásának modellezése T mátrix módszerrel és alkalmazása LDA rendszerben Jani Péter
GPU alkalmazások részecskefizikai szimulációkban Barnaföldi Gergely Gábor
Látás alapú drónvezérlés Vásárhelyi Gábor
Összetett modellek paramétereinek illesztése zajos mérési adatokra Bayes-modszerrel Turányi Tamás
Plazmafizikai problemak analizise Bayesian statisztikus modszerekkel Kálvin Sándor
Realisztikus drón szimulációs keretrendszer fejlesztése Vásárhelyi Gábor
Túrahajók pályájának mérése és modellezése Bagoly Zsolt
 
Klasszikus fizika
Technológiák elemzése azzal a céllal, hopgy bemutatásuk hasznos a Hunveyor egyetemi űrszonda modell építéséhez és fölhasználásához, különös tekintettel a környezettudományi fölhasználásra. Bérczi Szaniszló
 
Környezetfizika
Drónok és a fenntartható mez?gazdaság Vásárhelyi Gábor
Globális m?holdas adatbázisok analízise Python Notebook környezetben Jánosi Imre
 
Kvantumrendszerek fizikája
A fizika fundamentális egyenleteinek megoldása kvantumszámítógéppel Vattay Gábor
A szemiklasszikus kvantumszámítógép Vattay Gábor
Cooper-pár szétválasztó eszközök elméleti modellezése Rakyta Péter
Határfeltételek és fizikai szerepük a kvantummechanikában Fülöp Tamás
Kvantumbiológia Vattay Gábor
Kvantummechanikai modellek analitikus, algebrai és numerikus vizsgálata Zimborás Zoltán
Kvantumos optimalizáló algoritmusok Rakyta Péter
Nanofizikai rendszerekben fellép? Josephson-effektus elméleti vizsgálata Cserti József
Newton-Schrödinger egyenlet Diósi Lajos
Qubitek kaotikus dinamikája Kiss Tamás
Spinortenzoros nulla spinü relativisztikus kvantummechanika Fülöp Tamás
 
Mag- és nehézionfizika
A kvark-gluon plazma vizsgálata az ALICE kísérletnél Varga-Kofarago Monika
Atommagok Coulomb-szétesésének vizsgálata közepes enegiájú atommag ütközésekben Kiss Ádám
Egzotikus magfizikai mérések kiértékelése Fülöp Zsolt
Jet analízis a CERN CMS kísérletében Veres Gábor
Kétrészecske rendszerek elektromágneses szétesésének numerikus szimulációja Horváth Ákos
Koincidencia szumming effektus vizsgalata HPGe detektorokban Horváth Ákos
Nagyenergiájú nehézion ütközések dinamikai leirása Wolf György
Nukleáris asztrofizikai mérések az ATOMKI ciklotronján Fülöp Zsolt
Részecskekeltés nagyenergiás nehézion ütközésekben Papp Gábor
Szimulációk a CBM/FAIR detektor kifejlesztéséhez Wolf György
 
Matematikai fizika
Inverz problémák a plazmafizikában, és statisztikus értelmezésük Kálvin Sándor
Nem-lineáris aszimptotikus stabilitás Barankai Norbert
Orbifold dekonstrukció konform modellekben Bántay Péter
 
Optika és lézerfizika
Atomi mozgások lézeres kontrollja Dr. Djotyan Gagik
Impulzusterjedés ritkaföldfémekkel adalékolt egykristályokban Kis Zsolt
Infravörös idegi stimuláció újszer? agy-gép interfészekkel Dr. Fekete Zoltán
Kvantumoptika Fotonikus Kristályokban Kis Zsolt
Nagy intenzitású lézer-atom és lézer-plazma kölcsönhatások vizsgálata elektron- és iongyorsítási kísérletekben Aladi Márk
Opikai fázisrácsok és hullámvezet?k készítése és min?sítése amorf és kristályos optikai anyagokban ionimplantálással Dr. Bányász István
Optikai idegi stimulációra alkalmas implantálható mikrorendszer vizsgálata Fekete Zoltán
Sűrűséghullámok és instabilitás hideg atomok rácsában Domokos Péter
Termogenetikai stimulációra alkalmas implantálható mikrorendszer vizsgálata Fekete Zoltán
Újfajta diszperzív elemek vizsgálata ultrarövid lézerimpulzusok összenyomásához Dombi Péter
 
Plazmafizika
ELM instabilitás kísérleti vizsgálata a MAST tokamakon Dr. Dunai Dániel
Kriogén pelletek ablációjának és a pellet-felhő expanziójának elméleti vizsgálata Kálvin Sándor
Pellet felhők topológiájának vizsgálata képfeldolgozási módszerekkel Kocsis Gábor
Plazmafluktuációk vizsgálata atomnyaláb-emissziós spektroszkópia jeleinek statisztikus módszerekkel történő analízisével Petravich Gábor
Rádiófrekvenciás gerjesztésű plazmaforrások szimulációja Donkó Zoltán
 
Részecskefizika
Tűzgömb hidrodinamika nemrelativisztikus megoldásainak vizsgálata nehézion-ütközések leírásához Csanád Máté
A kvantumszíndinamika fázisátmenetének fermionszám függése Csikor Ferenc
A kvantumszíndinamika kritikus pontjának keresése Csanád Máté
A Standard Modell Higgs szektorának vizsgálata a CERN LHC CMS detektorral Pásztor Gabriella
Active Diamant Target (ADT) tervezése és készítése CERN SPS gyorsítóra Vesztergombi Gyorgy
Azonosított részecskék mérése a BNL PHOBOS kísérletben Veres Gábor
Bájos mezonok keltése antiproton-proton és antiproton-mag ütközésekben Wolf György
Chiral fermions on the lattice Nógrádi Dániel
Csatolt skalár térelméletek vizsgálata Cynolter Gábor
Erősen kölcsönható anyag tulajdonságai, fázisa a linerás szigma-modell segitségével Wolf György
Integrálható szennyezések vizsgálata numerikus módszerekkel Bajnok Zoltán
Kozmikus részecskék detektálás detektorhálózatokkal Barnaföldi Gergely Gábor
Kvantumláncok fázisszerkezete algebrai térelméletből Vecsernyés Péter
Luminozitásmér? detektor fejlesztés a CMS HL-LHC adatgy?jtéséhez Pásztor Gabriella
Nehéz kvarkok vizsgálata az ALICE kísérletnél Vértesi Róbert
New boundary conditions for gauge fields on the 4-torus Nógrádi Dániel
Peremes form faktorok vizsgálata integrálható kvantumtérelméletekben Takács Gábor
Pion - skalár csatolt rendszernek kvantummechanikája Nógrádi Dániel
Proporcionális és GEM alapú gázdetektorrendszerek összehasonlító vizsgálata Varga Dezs?
Search for exotic phenomena at LHC Pásztor Gabriella
Standard Modell-en tuli jelensegek keresese az LHC gyorsiton a CMS kiserletben Vesztergombi Gyorgy
Szuperszimmetrikus részecskék keresése a CMS-detektorral Horváth Dezső
TeV-es neutrinó nyalábok tervezése földönkívüli (ET) és -belüli (IT) alkalmazásokra Vesztergombi Gyorgy
Tűzgömb hidrodinamika relativisztikus megoldásainak vizsgálata nehézion-ütközések leírásához Csanád Máté
 
Statisztikus fizika, komplex rendszerek
Alakzatrepülés drónokkal Vásárhelyi Gábor
Áramlások vizsgálata digitális képelemzésel Börzsönyi Tamás
Bennfoglalási hierarchia vizsgálata komplex hálózatokban Palla Gergely
Biológiai, internetes, munkahelyi és társas kapcsolati hálózatok belső szerkezete Vicsek Tamás
Diszkretizált kvantumgravitációs modellek Csabai István
Drónos 3D forgalom modellezése és megvalósítása Vásárhelyi Gábor
Együttműködési hálózatok fejlődése Farkas Illés
Erőforrás keresése rajzó robotokkal Vicsek Tamás
Fázisszeparáció impulzusmomentum-megmaradás mellett Racz Zoltan
Hálózat-sokaságok ergodicitása Pollner Péter
Ko-evolúciós szociális dilemmák Szabó György
Kontrollált mintázatok reakció-diffúziós rendszerekben Racz Zoltan
Mintazatkepzodes anizotrop folyadekokban Buka Agnes
Mintázatképződés reakció-diffúzió rendszerekben Szalai István
Nemegyensúlyi felületnövekedési modellek skálaviselkedése és mintázatképződése Ódor Géza
Nemegyensúlyi rendszerek vizsgálata grafikus kártyás (CUDA) szuperszámitogéppel Ódor Géza
Nemegyensúlyi univerzalitási osztályok vizsgálata Ódor Géza
New analytical and numerical solutions for Maxwell's equations in media with unusual parameter combinations Barnaföldi Gergely Gábor
Nyitott kaotikus rendszerek Tél Tamás
Rendezetlen rendszerek renormálása Temesvári Tamás
Sebesség nagyságot tartó önhajtó csoportos mozgás 3 dimenzióban Farkas Illés
Sokváltozós optimalizációs feladatok regularizációja Kondor Imre
Trend dinamika vizsgálata komplex hálózatokban Vattay Gábor
Versengő társulások Szabó György
 
Egyéb területek
A fizikatanítás pedagógiája Radnóti Katalin
Alacsonyfrekvenciás akusztikus zajok kiszűrése gravitációshullám-detektorok adataiból Raffai Péter
Csoportos viselkedés vizsgálata hordozható érzékelő rendszerekkel Vásárhelyi Gábor
EGYÜTTMŰKÖDŐ ROBOTOK MEGVALÓSÍTÁSA Vicsek Tamás
Elektrolitoldatos, atmoszférikus nyomású ködfénykisülés (Electrolyte Cathode Atmospheric glow Discharge=ELCAD) Mezei Pál
Measuring classroom usage with a people counter and data science Dobos László
Tudománytörténeti kutatások a fizikában Radnóti Katalin
 

 

Programozás és grafika:
Pozsgai Péter