Eötvös Loránd Tudományegyetem
Természettudományi Kar
Fizikai Intézet

 
   

 

 

 

 

 

Jóváhagyott alapszakos szakdolgozati témák

Jelentkezési határidő:  vizsgaidőszak vége

 

Utolsó frissítés: 2019.12.02

 
Anyagtudomány, szilárdtestfizika
Alumínium ötvözetek mikroszerkezetének röntgen-tomográfiás vizsgálata Lendvai JánosJELENTKEZEM!
Biológiailag aktív Ag-nanorészecskék atomi léptékű vizsgálata Lábár JánosJELENTKEZEM!
Egyedi molekulák szerkezetének meghatározása Tegze MiklósJELENTKEZEM!
Felületi reakciók vizsgálata Si egykristály hordozón dr. Radnóczi György ZoltánJELENTKEZEM!
Grafén nano-szuperstruktúrák vizsgálata számítógépes szimulációkkal Süle PéterJELENTKEZEM!
Határfelületek vizsgálata szekvencia permutált multirétegekben Balog Sára JuditJELENTKEZEM!
Kvantumelektronikai áramkörök vizsgálata véges frekvenciákon Csonka SzabolcsJELENTKEZEM!
Mikronos méret? hcp kristályszerkezet? minták deformációjának kísérleti vizsgálata Ispánovity Péter DusánJELENTKEZEM!
Multiferroikus anyagok spektroszkópiája Kovács LászlóJELENTKEZEM!
Nagyfelbontású EBSD mérésre alkalmas felület kialakításának vizsgálata Dankházi ZoltánJELENTKEZEM!
Nanohuzalok elektrokémiai előállítása és transzport tulajdonságainak vizsgálata Bakonyi ImreJELENTKEZEM!
Pásztázó alagútmikroszkópos vizsgálatok 2D elektronrendszereken Nemes-Incze PéterJELENTKEZEM!
Pásztázó fluoreszcens mikroszkópia fejlesztése Faigel GyulaJELENTKEZEM!
Skyrmion kristály vizsgálata mágneses félvezet?kben Kézsmárki IstvánJELENTKEZEM!
Szigetelő kerámiák feltöltődésének vizsgálata a KFKI RMKI gyorsítóberendezésével Szilágyi EditJELENTKEZEM!
Szilárdtest reakciók kinetikájának vizsgálata valós idejű visszaszórásos spektrometriával Szilágyi EditJELENTKEZEM!
Zeolit nukleációjának és kristálynövekedésének vizsgálata AFM-el Havancsák KárolyJELENTKEZEM!
Alacsonydimenziós szénszerkezetek és perovszkit alapú napelemanyagok közötti kölcsönhatás vizsgálata infravörös és Raman-spektroszkópiával Kamarás KatalinLezárva
Deformációs sávok vizsgálata Kovács ZsoltLezárva
Kétréteg? átmenetifém-dikalkogenidek vizsgálata Cserti JózsefLezárva
Nemegyensúlyi Josephson-effektus elméleti leírása Cserti JózsefLezárva
Ritkaföldfém ionok spektroszkópiája kvantumoptikai kísérletekhez Kovács LászlóLezárva
Vezetési folyamatok mágneses rendszerekben Cserti JózsefLezárva
 
Asztrofizika, kozmológia
A hideg csillagközi anyag relativisztikus modellje Vasúth MátyásJELENTKEZEM!
A k?zetbolygók kialakulásának vizsgálata N-test szimulációk segítségével Dr. Süli ÁronJELENTKEZEM!
Aszteroidák távoli infravörös fénygörbéjének modellezése Dobos LászlóJELENTKEZEM!
Csillagászati adatbázisok keresztazonosítása Dobos LászlóJELENTKEZEM!
Elnyúlt pályájú feketelyuk-kettősök gravitációshullám-jeleinek keresése Raffai PéterJELENTKEZEM!
Galaxisok vöröseltolódásának fotometrikus becslése képszegmentációs technikák segítségével. Dobos LászlóJELENTKEZEM!
Gammasugár-kitörések gravitációshullám-jeleinek keresése idő-frekvencia térben Raffai PéterJELENTKEZEM!
Integrálismez?-spektroszkópiával megfigyelt galaxisok fizikai paramétereinek vizsgálata Dobos LászlóJELENTKEZEM!
Photometric redshifts for the Clowes-Campusano Large Quasar Group Dobos LászlóJELENTKEZEM!
Protoplanetáris korongokban a por ülepedés 1D-os modelljének numerikus vizsgálata Dr. Süli ÁronJELENTKEZEM!
Pulzár glitchekkel egyidejű gravitációshullám-jelek keresése Raffai PéterJELENTKEZEM!
Searching for Large Structures at z<0.7 Dobos LászlóJELENTKEZEM!
Újfajta kozmológiai szimulációk statisztikai vizsgálata Dobos LászlóJELENTKEZEM!
A Cepheus-buborék szerkezeti vizsgálata a Gaia DR2 adatai alapján Ábrahám PéterLezárva
A deep-learning módszer alkalmazásai csillagászati spektroszkópiában Dobos LászlóLezárva
Chemical enrichment of giant elliptical galaxies Werner NorbertLezárva
Deep learning alapú kozmológiai vöröseltolódás becslés fotometriai képek alapján Pataki Bálint ÁrminLezárva
Égitestek ütközésének szimulációja SPH kóddal és a törmelék id?fejl?désnek követése N-test szimulátorral Dr. Süli ÁronLezárva
Galaxiskatalógus fejlesztése gravitációshullám-megfigyelésekhez Raffai PéterLezárva
Galaxisok vöröseltolódásának becslése konvolúciós neurális hálók segítségével szélessávú képalkotó észlelésekb?l Dobos LászlóLezárva
Gamma-sugárzó aktív galaxismag rádiótérképezése nagyon hosszú bázisvonalú interferometria módszerével Szentirmayné Gabányi KrisztinaLezárva
Investigation of Lyman Limit Systems Dobos LászlóLezárva
Különleges napfoltok vizsgálata a napaktivitás tükrében Forgácsné dr. Dajka EmeseLezárva
Pulzáló fehér törpecsillagok megfigyelése a TESS ?rtávcs? számára Sódorné Bognár ZsófiaLezárva
 
Atom- és molekulafizika
A KFKI telephely dózisteljesítmény-térképének felvétele Kocsonya AndrásJELENTKEZEM!
Az 511 keV-es annihilációs csúcs illesztése gamma-spektrum kiértékelő programokkal Kocsonya AndrásJELENTKEZEM!
Gamma-spektroszkópiai kimutatási határ javítása tablettázással Kocsonya AndrásJELENTKEZEM!
Új, grafénszerüü anyagok elméleti vizsgálata Koltai JánosJELENTKEZEM!
A jobb- és balkezesség szerepe kétfalú, királis szénnanocsövekben Koltai JánosLezárva
 
Biológiai Fizika
Agykérgi dinamika és idegsejt aktivitás kölcsönhatásának vizsgálata sokcsatornás elektrofiziológiai mérések jeleinek feldolgozásával Gulyás AttilaJELENTKEZEM!
Mennyire véletlenszerű a rendezett és rendezetlen fehérjék szekvenciája. Dosztányi ZsuzsannaJELENTKEZEM!
Optimális kommunikációs hálózatok különböz? információs technológiákat használó csoportokban Zafeiris AnnaJELENTKEZEM!
A holdillúzió pszichofizikai vizsgálata kalibrált természetfotókon és festményeken Horváth GáborLezárva
Háromdimenziós szövetek formázása Czirók AndrásLezárva
Horizontális transzferek mint molekuláris fossziliák Szöll?si Gergely JánosLezárva
Mikrofluidikai manipulációk optikai mikroszkópon nanoliteres tartományban Szabó BálintLezárva
Sejtmozgások és sejt-sejt kölcsönhatások számítógépes modellezése Czirók AndrásLezárva
Sejtnyomtató berendezés építése Czirók AndrásLezárva
Vízfelszíni fénytükröz?dések optikai vizsgálata tájképfestményeken Horváth GáborLezárva
 
Fizikai méréstechnika, informatika
Képfeldolgozási protokoll fejlesztése sejtkultúrák automatikus karakterizációjához Dr. Pongrácz AnitaJELENTKEZEM!
Mechanikai követelmények vizsgálata az ESEO-TRITEL diákm?hold küldetés során Zábori BalázsJELENTKEZEM!
Radar alapú vezetéstámogató rendszerek megbízható vizualizációja Bodnár AttilaJELENTKEZEM!
Elektromos Impedancia Tomográf vizsgálata és alkalmazási lehet?ségei Stéger JózsefLezárva
Nagy mátrixok kezelése Friedl KatalinLezárva
 
Klasszikus fizika
Hullámterjedési jelenségek csatolt oszcillátor-rendszerekben Cserti JózsefJELENTKEZEM!
 
Környezetfizika
Meteorológiai rácsponti adatbázisok összehasonlító elemzése Pongrácz RitaJELENTKEZEM!
Meteorológiai rácsponti adatbázisok összehasonlító elemzése 2. Pongracz RitaJELENTKEZEM!
 
Kvantumrendszerek fizikája
Laplace-egyenlet megoldása ellipszoidban és kapcsolódó fizikai problémák Csordás AndrásJELENTKEZEM!
Qubit viselkedése életlen mérések sorozatában Diósi LajosJELENTKEZEM!
Magasabb rendüü nemlineáris kvantumprotokollok Kiss TamásLezárva
 
Mag- és nehézionfizika
A kvark-gluon plazma vizsgálata az ALICE kísérletnél Varga-Kofarago MonikaJELENTKEZEM!
A neutrongazdag 68Ni atommag kísérleti vizsgálata Elekes ZoltánJELENTKEZEM!
Bájos mezonok keltése proton-antiproton ütközésekben Wolf GyörgyJELENTKEZEM!
Részecskekeltés nagy energiás nehézion reakciókban Papp GáborJELENTKEZEM!
Szimulációk a CBM detektorhoz Wolf GyörgyJELENTKEZEM!
Bose-Einstein-korrelációk a nagyenergiás fizikában Csanád MátéLezárva
Bose-Einstein-korrelációk a RHIC STAR kísérletében. Csanád MátéLezárva
Bose-Einstein-korrelációk vizsgálata a CMS kísérletnél Csanád MátéLezárva
Proton tomográfiás detektorrendszer jeleinek kiértékelés Papp GáborLezárva
 
Matematikai fizika
Tomografikus probléma statisztikus kiértékelése Kálvin SándorJELENTKEZEM!
Hamilton-rendszerek numerikus vizsgálata Izsák FerencLezárva
 
Optika és lézerfizika
Ion-gyorsítás nagyintenzitású lézerimpulzussal Csanád MátéJELENTKEZEM!
Kétfoton abszoprciós fluoreszcencia mikroszkóp beszerzésével, beüzemelésével és tesztelésével kapcsolatos feladatok elvégzése farmakológiai, orvosdiagnosztikai és összehasonlító lézerfizikai vizsgálatokhoz Szipőcs RóbertJELENTKEZEM!
Oldatok kompresszibilitás-vizsgálata interferometriai módszerkekkel Smeller LászlóJELENTKEZEM!
Opikai fázisrácsok és hullámvezetők készítése és minősítése amorf és kristályos optikai anyagokban ionimplantálással Dr. Bányász IstvánJELENTKEZEM!
Véletlen fázisú lemez és egyéb Fourier-transzformációs módszerek lézernyaláb eloszlásának javítására Földes IstvánJELENTKEZEM!
Nagy pontosságú, hangolható, optikai hullámhossz-referencia építése kvantumoptikai kísérletekhez Domokos PéterLezárva
 
Plazmafizika
Elektronfelhö relaxációja a nem-hidrodinamikai tartományban Donkó ZoltánLezárva
Fúziós berendezések atomnyaláb-emissziós diagnosztikájának érzékenységvizsgálata Pokol Gerg?Lezárva
Mágneses tér mérése fúziós plazmában spektroszkópiai módszerrel Zoletnik SándorLezárva
 
Részecskefizika
A Future Circular Collider kicsatolt nyalábmintázatának optimalizálása Barna DánielJELENTKEZEM!
A semleges pszeudoskalár mezonok bomlása Csikor FerencJELENTKEZEM!
A Standard Modell elektrogyenge szektorának vizsgálata a CERN LHC CMS detektorral Pásztor GabriellaJELENTKEZEM!
Fluktuációk a lineáris szigma modellben Wolf GyörgyJELENTKEZEM!
Hatáskeresztmetszetek számitása a lineáris szigma modellben Wolf GyörgyJELENTKEZEM!
Külső mágneses tér a 2-dimenziós O(3) modelben Nógrádi DánielJELENTKEZEM!
Luminozitásmér? detektor fejlesztés a CMS HL-LHC adatgy?jtéséhez Pásztor GabriellaJELENTKEZEM!
Nehéz kvarkok vizsgálata az ALICE kísérletnél Vértesi RóbertJELENTKEZEM!
Oszcillációk három neutrínó-ízzel Patkós AndrásJELENTKEZEM!
Szuperszimmetikus részecske párkeltés keresése a CERN LHC CMS kísérletével Pásztor GabriellaJELENTKEZEM!
Fotonkeletkezés nehézion-ütközésekben Csanád MátéLezárva
 
Statisztikus fizika, komplex rendszerek
A klasztering koefficiens vizsgálata jelölt hálózatokban Palla GergelyJELENTKEZEM!
Emberi tulajdonságok becslése szociális hálózaton Török JánosJELENTKEZEM!
Kvadratikus optimalizácós feladatok zajérzékenysége Kondor ImreJELENTKEZEM!
Versengés és hierarchia-építés modellezése Pollner PéterJELENTKEZEM!
Arbitrázslehet?ségek vizsgálata a GDAX kriptovalutat?zsdén Vattay GáborLezárva
Correlations between ego traits Török JánosLezárva
Csoportvélemény alakulása különböz? kommunikációs technológiák melett Zafeiris AnnaLezárva
Kaotikus biliárdok vizsgálata Kaufmann ZoltánLezárva
 
Egyéb területek
Alacsonyfrekvenciás akusztikus zajok kiszűrése gravitációshullám-detektorok adataiból Raffai PéterJELENTKEZEM!
Infrahangdetektorok hálózatának fejlesztése gravitációshullám-detektorok környezetmonitorozó rendszerei számára Raffai PéterJELENTKEZEM!
Teremkihasználtság mérése belépésszámláló segítségével Dobos LászlóJELENTKEZEM!
 

 

Programozás és grafika:
Pozsgai Péter