Eötvös Loránd Tudományegyetem
Természettudományi Kar
Fizikai Intézet

 
   

 

 

 

 

 

Jóváhagyott alapszakos szakdolgozati témák

Jelentkezési határidő:  vizsgaidőszak vége

 

Utolsó frissítés: 2019.01.07

 
Anyagtudomány, szilárdtestfizika
Alumínium ötvözetek mikroszerkezetének röntgen-tomográfiás vizsgálata Lendvai JánosJELENTKEZEM!
Biológiailag aktív Ag-nanorészecskék atomi léptékű vizsgálata Lábár JánosJELENTKEZEM!
Egyedi molekulák szerkezetének meghatározása Tegze MiklósJELENTKEZEM!
Felületi reakciók vizsgálata Si egykristály hordozón dr. Radnóczi György ZoltánJELENTKEZEM!
Grafén nano-szuperstruktúrák vizsgálata számítógépes szimulációkkal Süle PéterJELENTKEZEM!
Határfelületek vizsgálata szekvencia permutált multirétegekben Balog Sára JuditJELENTKEZEM!
Kvantumelektronikai áramkörök vizsgálata véges frekvenciákon Csonka SzabolcsJELENTKEZEM!
Mikronos méret? hcp kristályszerkezet? minták deformációjának kísérleti vizsgálata Ispánovity Péter DusánJELENTKEZEM!
Multiferroikus anyagok spektroszkópiája Kovács LászlóJELENTKEZEM!
Nagyfelbontású EBSD mérésre alkalmas felület kialakításának vizsgálata Dankházi ZoltánJELENTKEZEM!
Nanohuzalok elektrokémiai előállítása és transzport tulajdonságainak vizsgálata Bakonyi ImreJELENTKEZEM!
Pásztázó fluoreszcens mikroszkópia fejlesztése Faigel GyulaJELENTKEZEM!
Rezonáns optikai jelenségek alapanyagainak spektroszkópiája Kovács LászlóJELENTKEZEM!
Skyrmion kristály vizsgálata mágneses félvezet?kben Kézsmárki IstvánJELENTKEZEM!
Szigetelő kerámiák feltöltődésének vizsgálata a KFKI RMKI gyorsítóberendezésével Szilágyi EditJELENTKEZEM!
Szilárdtest reakciók kinetikájának vizsgálata valós idejű visszaszórásos spektrometriával Szilágyi EditJELENTKEZEM!
Zeolit nukleációjának és kristálynövekedésének vizsgálata AFM-el Havancsák KárolyJELENTKEZEM!
Infravörös spektroszkópia CH3NH3PbI3 és CH3NH3PbBr3 napelemalapanyagokon Pekker ÁronLezárva
 
Asztrofizika, kozmológia
A deep-learning módszer alkalmazásai csillagászati spektroszkópiában Dobos LászlóJELENTKEZEM!
A hideg csillagközi anyag relativisztikus modellje Vasúth MátyásJELENTKEZEM!
Aszteroidák távoli infravörös fénygörbéjének modellezése Dobos LászlóJELENTKEZEM!
Csillagászati adatbázisok keresztazonosítása Dobos LászlóJELENTKEZEM!
Elnyúlt pályájú feketelyuk-kettősök gravitációshullám-jeleinek keresése Raffai PéterJELENTKEZEM!
Galaxisok vöröseltolódásának fotometrikus becslése képszegmentációs technikák segítségével. Dobos LászlóJELENTKEZEM!
Gammasugár-kitörések gravitációshullám-jeleinek keresése idő-frekvencia térben Raffai PéterJELENTKEZEM!
Integrálismez?-spektroszkópiával megfigyelt galaxisok fizikai paramétereinek vizsgálata Dobos LászlóJELENTKEZEM!
Investigation of Lyman Limit Systems Dobos LászlóJELENTKEZEM!
Photometric redshifts for the Clowes-Campusano Large Quasar Group Dobos LászlóJELENTKEZEM!
Protoplanetáris korongokban a por ülepedés 1D-os modelljének numerikus vizsgálata Dr. Süli ÁronJELENTKEZEM!
Pulzár glitchekkel egyidejű gravitációshullám-jelek keresése Raffai PéterJELENTKEZEM!
Searching for Large Structures at z<0.7 Dobos LászlóJELENTKEZEM!
Újfajta kozmológiai szimulációk statisztikai vizsgálata Dobos LászlóJELENTKEZEM!
A TRAPPIST-1 rendszer szekuláris perturbációi Dr. Süli ÁronLezárva
Égitestek ütközési pályára állítása Dr. Süli ÁronLezárva
Fotometrikus vöröseltolódás-becslés deep learning módszerrel Dobos LászlóLezárva
Rezonáns exobolygó-rendszerek dinamikája Érdi BálintLezárva
 
Atom- és molekulafizika
A KFKI telephely dózisteljesítmény-térképének felvétele Kocsonya AndrásJELENTKEZEM!
Az 511 keV-es annihilációs csúcs illesztése gamma-spektrum kiértékelő programokkal Kocsonya AndrásJELENTKEZEM!
Gamma-spektroszkópiai kimutatási határ javítása tablettázással Kocsonya AndrásJELENTKEZEM!
Új, grafénszerüü anyagok elméleti vizsgálata Koltai JánosJELENTKEZEM!
 
Biológiai Fizika
Agykérgi dinamika és idegsejt aktivitás kölcsönhatásának vizsgálata sokcsatornás elektrofiziológiai mérések jeleinek feldolgozásával Gulyás AttilaJELENTKEZEM!
Mennyire véletlenszerű a rendezett és rendezetlen fehérjék szekvenciája. Dosztányi ZsuzsannaJELENTKEZEM!
Sejtmozgások és sejt-sejt kölcsönhatások számítógépes modellezése Czirók AndrásJELENTKEZEM!
Egyedi sejtek adhéziójának vizsgálata funkcionalizált felületeken Szabó BálintLezárva
Lovak és zebrák h?kamerás és Schlieren-optikás vizsgálata Horváth GáborLezárva
 
Fizikai méréstechnika, informatika
Képfeldolgozási protokoll fejlesztése sejtkultúrák automatikus karakterizációjához Dr. Pongrácz AnitaJELENTKEZEM!
Mechanikai követelmények vizsgálata az ESEO-TRITEL diákm?hold küldetés során Zábori BalázsJELENTKEZEM!
Látás alapú drónvezérlés Vásárhelyi GáborLezárva
 
Klasszikus fizika
Hullámterjedési jelenségek csatolt oszcillátor-rendszerekben Cserti JózsefJELENTKEZEM!
Taitel paradoxon és objektív általánosított h?vezetés Ván PéterLezárva
 
Környezetfizika
Meteorológiai rácsponti adatbázisok összehasonlító elemzése Pongrácz RitaJELENTKEZEM!
Meteorológiai rácsponti adatbázisok összehasonlító elemzése 2. Pongracz RitaJELENTKEZEM!
 
Kvantumrendszerek fizikája
Qubit viselkedése életlen mérések sorozatában Diósi LajosJELENTKEZEM!
Szabadlégköri kvantumkommunikációs csatorna modellezése és vizsgálata Vattay GáborLezárva
 
Mag- és nehézionfizika
A kvark-gluon plazma vizsgálata az ALICE kísérletnél Varga-Kofarago MonikaJELENTKEZEM!
A neutrongazdag 68Ni atommag kísérleti vizsgálata Elekes ZoltánJELENTKEZEM!
Bájos mezonok keltése proton-antiproton ütközésekben Wolf GyörgyJELENTKEZEM!
Részecskekeltés nagy energiás nehézion reakciókban Papp GáborJELENTKEZEM!
Szimulációk a CBM detektorhoz Wolf GyörgyJELENTKEZEM!
A 3He(alpha, gamma) reakció kísérleti vizsgálata ANC indirekt módszerrel (társtémavezet?: Kiss Gábor Gyula, MTA Atomki) Horváth ÁkosLezárva
 
Matematikai fizika
Tomografikus probléma statisztikus kiértékelése Kálvin SándorJELENTKEZEM!
Véges h?mérséklet? insztantonok fluktuációi Nógrádi DánielLezárva
 
Optika és lézerfizika
Kétfoton abszoprciós fluoreszcencia mikroszkóp beszerzésével, beüzemelésével és tesztelésével kapcsolatos feladatok elvégzése farmakológiai, orvosdiagnosztikai és összehasonlító lézerfizikai vizsgálatokhoz Szipőcs RóbertJELENTKEZEM!
Oldatok kompresszibilitás-vizsgálata interferometriai módszerkekkel Smeller LászlóJELENTKEZEM!
Opikai fázisrácsok és hullámvezetők készítése és minősítése amorf és kristályos optikai anyagokban ionimplantálással Dr. Bányász IstvánJELENTKEZEM!
Véletlen fázisú lemez és egyéb Fourier-transzformációs módszerek lézernyaláb eloszlásának javítására Földes IstvánJELENTKEZEM!
 
Plazmafizika
A MAST nyaláb emissziós diagnosztika térbeli felbontásának modellezése a RENATE kóddal Dr. Dunai DánielJELENTKEZEM!
Diagnosztikai Li-nyaláb szimulációja Bencze AttilaLezárva
 
Részecskefizika
A Future Circular Collider kicsatolt nyalábmintázatának optimalizálása Barna DánielJELENTKEZEM!
A semleges pszeudoskalár mezonok bomlása Csikor FerencJELENTKEZEM!
A Standard Modell elektrogyenge szektorának vizsgálata a CERN LHC CMS detektorral Pásztor GabriellaJELENTKEZEM!
Fluktuációk a lineáris szigma modellben Wolf GyörgyJELENTKEZEM!
Fotonkeletkezés nehézion-ütközésekben Csanád MátéJELENTKEZEM!
Hatáskeresztmetszetek számitása a lineáris szigma modellben Wolf GyörgyJELENTKEZEM!
Külső mágneses tér a 2-dimenziós O(3) modelben Nógrádi DánielJELENTKEZEM!
Luminozitásmér? detektor fejlesztés a CMS HL-LHC adatgy?jtéséhez Pásztor GabriellaJELENTKEZEM!
Nehéz kvarkok vizsgálata az ALICE kísérletnél Vértesi RóbertJELENTKEZEM!
Oszcillációk három neutrínó-ízzel Patkós AndrásJELENTKEZEM!
Szuperszimmetikus részecske párkeltés keresése a CERN LHC CMS kísérletével Pásztor GabriellaJELENTKEZEM!
Z-->vv háttér mérése szuperszimmetrikus gluino párkeltés kereséséhez Pásztor GabriellaLezárva
 
Statisztikus fizika, komplex rendszerek
A klasztering koefficiens vizsgálata jelölt hálózatokban Palla GergelyJELENTKEZEM!
Csoportvélemény alakulása különböz? kommunikációs technológiák melett Zafeiris AnnaJELENTKEZEM!
Emberi tulajdonságok becslése szociális hálózaton Török JánosJELENTKEZEM!
Kaotikus biliárdok vizsgálata Kaufmann ZoltánJELENTKEZEM!
Kommunikációs hálózatok fejl?dése ellentétes hírek terjedése esetén Zafeiris AnnaJELENTKEZEM!
Kvadratikus optimalizácós feladatok zajérzékenysége Kondor ImreJELENTKEZEM!
Optimális döntéshozatal limitált információ hozzáféréssel Zafeiris AnnaJELENTKEZEM!
Természetes nyelv? szövegek hálózatai Pollner PéterJELENTKEZEM!
Versengés és hierarchia-építés modellezése Pollner PéterJELENTKEZEM!
Metilációs mintázatok hálózatelemzése Pollner PéterLezárva
Nyelv-fejl?dés statisztikus fizikai modellezése Pollner PéterLezárva
 
Egyéb területek
Alacsonyfrekvenciás akusztikus zajok kiszűrése gravitációshullám-detektorok adataiból Raffai PéterJELENTKEZEM!
Infrahangdetektorok hálózatának fejlesztése gravitációshullám-detektorok környezetmonitorozó rendszerei számára Raffai PéterJELENTKEZEM!
Teremkihasználtság mérése belépésszámláló segítségével Dobos LászlóJELENTKEZEM!
Szeizmikus események hipocentrumainak helymeghatározása többeseményes algoritmussal a Mátra környezetében Czecze BarbaraLezárva
 

 

Programozás és grafika:
Pozsgai Péter