Eötvös Loránd Tudományegyetem
Természettudományi Kar
Fizikai Intézet

 
   

 

 

 

 

 

Jóváhagyott alapszakos szakdolgozati témák

Jelentkezési határidő:  vizsgaidőszak vége

 

Utolsó frissítés: 2020.12.07

 
Anyagtudomány, szilárdtestfizika
Alumínium ötvözetek mikroszerkezetének röntgen-tomográfiás vizsgálata Lendvai János
Biológiailag aktív Ag-nanorészecskék atomi léptékű vizsgálata Lábár János
Egyedi molekulák szerkezetének meghatározása Tegze Miklós
Felületi reakciók vizsgálata Si egykristály hordozón dr. Radnóczi György Zoltán
Grafén nano-szuperstruktúrák vizsgálata számítógépes szimulációkkal Süle Péter
Határfelületek vizsgálata szekvencia permutált multirétegekben Balog Sára Judit
Kvantumbitek vizsgálata gyémántban és más félvezetökben atomi szintü szimulációs módszerekkel Thiering Gerg?
Kvantumelektronikai áramkörök vizsgálata véges frekvenciákon Csonka Szabolcs
Measurement and Modelling of Ultrafast Currents in Dielectrics and Semiconductors Václav Hanus
Mikronos méret? hcp kristályszerkezet? minták deformációjának kísérleti vizsgálata Ispánovity Péter Dusán
Multiferroikus anyagok spektroszkópiája Kovács László
Nagyfelbontású EBSD mérésre alkalmas felület kialakításának vizsgálata Dankházi Zoltán
Nanohuzalok elektrokémiai előállítása és transzport tulajdonságainak vizsgálata Bakonyi Imre
Pásztázó alagútmikroszkópos vizsgálatok 2D elektronrendszereken Nemes-Incze Péter
Pásztázó fluoreszcens mikroszkópia fejlesztése Faigel Gyula
Skyrmion kristály vizsgálata mágneses félvezet?kben Kézsmárki István
Szigetelő kerámiák feltöltődésének vizsgálata a KFKI RMKI gyorsítóberendezésével Szilágyi Edit
Szilárdtest reakciók kinetikájának vizsgálata valós idejű visszaszórásos spektrometriával Szilágyi Edit
Szilárdtestfizika, kvantummechanika ismerete. Elöny, de nem kizáró ok a Linux (UNIX) rendszer ismerete, illetve programozói ismeretek, szorgalom. Thiering Gerg?
Zeolit nukleációjának és kristálynövekedésének vizsgálata AFM-el Havancsák Károly
Amorf Si vékonyrétegek fém indukálta kristályosodásának in-situ vizsgálata transzmissziós elektronmikroszkóppal dr. Radnóczi György ZoltánLezárva
Mágneses nanoszerkezetek létrehozása FeRh vékonyrétegben Merkel DánielLezárva
Nagydeformációval el?állított Mg-alapú ötvözetek mikorszerkezete és hidrogéntárolási tulajdonságai Révész ÁdámLezárva
Természetesen hangolt biológiai eredet? fotonikus nanoarchitektúrák optikai és szerkezeti vizsgálata Piszter GáborLezárva
 
Asztrofizika, kozmológia
A hideg csillagközi anyag relativisztikus modellje Vasúth MátyásLezárva
A k?zetbolygók kialakulásának vizsgálata N-test szimulációk segítségével Dr. Süli ÁronLezárva
Aszteroidák távoli infravörös fénygörbéjének modellezése Dobos LászlóLezárva
Csillagászati adatbázisok keresztazonosítása Dobos LászlóLezárva
Elnyúlt pályájú feketelyuk-kettősök gravitációshullám-jeleinek keresése Raffai PéterLezárva
Galaxisok vöröseltolódásának fotometrikus becslése képszegmentációs technikák segítségével. Dobos LászlóLezárva
Gammasugár-kitörések gravitációshullám-jeleinek keresése idő-frekvencia térben Raffai PéterLezárva
Integrálismez?-spektroszkópiával megfigyelt galaxisok fizikai paramétereinek vizsgálata Dobos LászlóLezárva
Photometric redshifts for the Clowes-Campusano Large Quasar Group Dobos LászlóLezárva
Protoplanetáris korongokban a por ülepedés 1D-os modelljének numerikus vizsgálata Dr. Süli ÁronLezárva
Pulzár glitchekkel egyidejű gravitációshullám-jelek keresése Raffai PéterLezárva
Searching for Large Structures at z<0.7 Dobos LászlóLezárva
Újfajta kozmológiai szimulációk statisztikai vizsgálata Dobos LászlóLezárva
Cefeida változócsillagok vizsgálata Derekas AlizLezárva
Exobolygók vizsgálati lehet?ségei fázisgörbe-módszerrel, többszörös rendszerekben Dr. Szabó M. GyulaLezárva
Fiatal eruptív csillagok körüli anyag vizsgálata ALMA-mérésekkel Dr. Kóspál ÁgnesLezárva
Newtoni és MOND-szeru gravitáció vizsgálata Ván PéterLezárva
 
Atom- és molekulafizika
A KFKI telephely dózisteljesítmény-térképének felvétele Kocsonya AndrásLezárva
Az 511 keV-es annihilációs csúcs illesztése gamma-spektrum kiértékelő programokkal Kocsonya AndrásLezárva
Gamma-spektroszkópiai kimutatási határ javítása tablettázással Kocsonya AndrásLezárva
 
Biológiai Fizika
Agykérgi dinamika és idegsejt aktivitás kölcsönhatásának vizsgálata sokcsatornás elektrofiziológiai mérések jeleinek feldolgozásával Gulyás AttilaLezárva
A fronto-occipitális szinkronizáció matematikai elemzése és pszichofiziológiai értelmezése Dr. Kékesi Adrienna KatalinLezárva
Influenzavírus tartalmú biológiai rendszerek fizikai paramétereinek vizsgálata Kuti DávidLezárva
 
Fizikai méréstechnika, informatika
Képfeldolgozási protokoll fejlesztése sejtkultúrák automatikus karakterizációjához Dr. Pongrácz AnitaLezárva
Mechanikai követelmények vizsgálata az ESEO-TRITEL diákm?hold küldetés során Zábori BalázsLezárva
Representation learning with generative deep-learning models for multi-variate time series Ketykó IstvánLezárva
 
Klasszikus fizika
Hullámterjedési jelenségek csatolt oszcillátor-rendszerekben Cserti JózsefLezárva
 
Kvantumrendszerek fizikája
Nemegyensúlyi jelenségek Josephson-átmenetekben Cserti JózsefLezárva
Topológikus Hall effektus vizsgálata Cserti JózsefLezárva
A kvantummechanika matematikai paradoxonai Fejos GergelyLezárva
Kvantumalgoritmusok futtatása szabad elérés? kvantumszámítógépeken Oroszlány LászlóLezárva
Qubit viselkedése életlen mérések sorozatában Diósi LajosLezárva
 
Mag- és nehézionfizika
A kvark-gluon plazma vizsgálata az ALICE kísérletnél Varga-Kofarago MonikaLezárva
A neutrongazdag 68Ni atommag kísérleti vizsgálata Elekes ZoltánLezárva
Bájos mezonok keltése proton-antiproton ütközésekben Wolf GyörgyLezárva
Részecskekeltés nagy energiás nehézion reakciókban Papp GáborLezárva
Szimulációk a CBM detektorhoz Wolf GyörgyLezárva
 
Matematikai fizika
Tomografikus probléma statisztikus kiértékelése Kálvin SándorLezárva
 
Optika és lézerfizika
Kausztikák hullámoptikai leírása Cserti JózsefLezárva
Kétfoton abszoprciós fluoreszcencia mikroszkóp beszerzésével, beüzemelésével és tesztelésével kapcsolatos feladatok elvégzése farmakológiai, orvosdiagnosztikai és összehasonlító lézerfizikai vizsgálatokhoz Szipőcs RóbertLezárva
Nagy intenzitású lézer-atom és lézer-plazma kölcsönhatások vizsgálata elektron- és iongyorsítási kísérletekben Aladi MárkLezárva
Oldatok kompresszibilitás-vizsgálata interferometriai módszerkekkel Smeller LászlóLezárva
Véletlen fázisú lemez és egyéb Fourier-transzformációs módszerek lézernyaláb eloszlásának javítására Földes IstvánLezárva
Opikai fázisrácsok és hullámvezetők készítése és minősítése amorf és kristályos optikai anyagokban ionimplantálással Dr. Bányász IstvánLezárva
 
Plazmafizika
Elektrontranszport Monte Carlo szimulációja hely függvényében modulált elektromos térben Donkó ZoltánLezárva
 
Részecskefizika
A semleges pszeudoskalár mezonok bomlása Csikor FerencLezárva
A Standard Modell elektrogyenge szektorának vizsgálata a CERN LHC CMS detektorral Pásztor GabriellaLezárva
A Standard Modell ellen?rzése a Nagy Hadronütköztet?n Pásztor GabriellaLezárva
Fluktuációk a lineáris szigma modellben Wolf GyörgyLezárva
Hatáskeresztmetszetek számitása a lineáris szigma modellben Wolf GyörgyLezárva
Luminozitásmér? detektor fejlesztés a CMS HL-LHC adatgy?jtéséhez Pásztor GabriellaLezárva
Oszcillációk három neutrínó-ízzel Patkós AndrásLezárva
A proton szerkezetének vizsgálata dupla partonszórás mérésével a CERN LHC CMS kísérletében Pásztor GabriellaLezárva
Kísérleti adatmin?ség meghatározása az LHC CMS kísérletében gépi tanulási módszerrel Pásztor GabriellaLezárva
 
Statisztikus fizika, komplex rendszerek
A klasztering koefficiens vizsgálata jelölt hálózatokban Palla GergelyLezárva
Kvadratikus optimalizácós feladatok zajérzékenysége Kondor ImreLezárva
 
Egyéb területek
Alacsonyfrekvenciás akusztikus zajok kiszűrése gravitációshullám-detektorok adataiból Raffai PéterLezárva
Infrahangdetektorok hálózatának fejlesztése gravitációshullám-detektorok környezetmonitorozó rendszerei számára Raffai PéterLezárva
Teremkihasználtság mérése belépésszámláló segítségével Dobos LászlóLezárva
 

 

Programozás és grafika:
Pozsgai Péter