Eötvös Loránd Tudományegyetem
Természettudományi Kar
Fizikai Intézet

 
   

 

 

 

 

 

Jóváhagyott alapszakos szakdolgozati témák

Jelentkezési határidő:  vizsgaidőszak vége

 

Utolsó frissítés: 2018.05.14

 
Anyagtudomány, szilárdtestfizika
Alumínium ötvözetek mikroszerkezetének röntgen-tomográfiás vizsgálata Lendvai JánosJELENTKEZEM!
Biológiailag aktív Ag-nanorészecskék atomi léptékű vizsgálata Lábár JánosJELENTKEZEM!
Egyedi molekulák szerkezetének meghatározása Tegze MiklósJELENTKEZEM!
Felületi reakciók vizsgálata Si egykristály hordozón dr. Radnóczi György ZoltánJELENTKEZEM!
Grafén nano-szuperstruktúrák vizsgálata számítógépes szimulációkkal Süle PéterJELENTKEZEM!
Határfelületek vizsgálata szekvencia permutált multirétegekben Balog Sára JuditJELENTKEZEM!
Kvantumelektronikai áramkörök vizsgálata véges frekvenciákon Csonka SzabolcsJELENTKEZEM!
Mikronos méret? hcp kristályszerkezet? minták deformációjának kísérleti vizsgálata Ispánovity Péter DusánJELENTKEZEM!
Multiferroikus anyagok spektroszkópiája Kovács LászlóJELENTKEZEM!
Nagyfelbontású EBSD mérésre alkalmas felület kialakításának vizsgálata Dankházi ZoltánJELENTKEZEM!
Nanohuzalok elektrokémiai előállítása és transzport tulajdonságainak vizsgálata Bakonyi ImreJELENTKEZEM!
Pásztázó fluoreszcens mikroszkópia fejlesztése Faigel GyulaJELENTKEZEM!
Rezonáns optikai jelenségek alapanyagainak spektroszkópiája Kovács LászlóJELENTKEZEM!
Skyrmion kristály vizsgálata mágneses félvezet?kben Kézsmárki IstvánJELENTKEZEM!
Szigetelő kerámiák feltöltődésének vizsgálata a KFKI RMKI gyorsítóberendezésével Szilágyi EditJELENTKEZEM!
Szilárdtest reakciók kinetikájának vizsgálata valós idejű visszaszórásos spektrometriával Szilágyi EditJELENTKEZEM!
Zeolit nukleációjának és kristálynövekedésének vizsgálata AFM-el Havancsák KárolyJELENTKEZEM!
A határfeltételek szerepe diszlokáció dinamikai szimulációkban Ispánovity Péter DusánLezárva
Képlékeny deformációk folyamatára jellemz? alakítási keményedés és sebességérzékenységi tényez? vizsgálata Nguyen Quang ChinhLezárva
Kétdimenziós anyagok rétegei közti kölcsönhatások numerikus vizsgálata Visontai DávidLezárva
Nagynyomású csavarással tömörített ultrafinom szemcsés alumínium mikroszerkezete és mechanikai tulajdonságai Jenei PéterLezárva
Réteges szerkezet? topologikus szigetel? exfoliációja és vizsgálata Nemes-Incze PéterLezárva
Töltéshordozó élettartam mérés alkalmazása a napelemgyártás korai szakaszában Oroszlány LászlóLezárva
 
Asztrofizika, kozmológia
A deep-learning módszer alkalmazásai csillagászati spektroszkópiában Dobos LászlóJELENTKEZEM!
A hideg csillagközi anyag relativisztikus modellje Vasúth MátyásJELENTKEZEM!
Aszteroidák távoli infravörös fénygörbéjének modellezése Dobos LászlóJELENTKEZEM!
Csillagászati adatbázisok keresztazonosítása Dobos LászlóJELENTKEZEM!
Elnyúlt pályájú feketelyuk-kettősök gravitációshullám-jeleinek keresése Raffai PéterJELENTKEZEM!
Gammasugár-kitörések gravitációshullám-jeleinek keresése idő-frekvencia térben Raffai PéterJELENTKEZEM!
Pulzár glitchekkel egyidejű gravitációshullám-jelek keresése Raffai PéterJELENTKEZEM!
Rezonáns exobolygó-rendszerek dinamikája Érdi BálintJELENTKEZEM!
A PSSA (Python Sequence Search Algorithm) hasznalata Delta Scuti valtozo csillagok spacing-sorozatainak meghatarozasara Paparó MargitLezárva
A Hohmann transzfer elmélete és alkalmazása Dr. Süli ÁronLezárva
A TRAPPIST-1 rendszer szekuláris perturbációi Dr. Süli ÁronLezárva
Bolyongás a ZZ Ceti instabilitási sáv vörös határán Sódorné Bognár ZsófiaLezárva
Fotometrikus vöröseltolódás-becsl? módszerek továbbfejlesztése Dobos LászlóLezárva
Galaxisspektrum elemzése deep-learning módszerrel Dobos LászlóLezárva
Gépi tanulási módszerek a fotometrikus vöröseltolódás becslésben Csabai IstvánLezárva
Kett?s cefeida változócsillagok kutatása Kiss LászlóLezárva
Látszólagos szuperfénysebesség? mozgás aktív galaxismagokban Frey SándorLezárva
Szupernóvák fénygörbe analízise Dr. Tóth L. ViktorLezárva
 
Atom- és molekulafizika
A KFKI telephely dózisteljesítmény-térképének felvétele Kocsonya AndrásJELENTKEZEM!
Az 511 keV-es annihilációs csúcs illesztése gamma-spektrum kiértékelő programokkal Kocsonya AndrásJELENTKEZEM!
Gamma-spektroszkópiai kimutatási határ javítása tablettázással Kocsonya AndrásJELENTKEZEM!
Új, grafénszerüü anyagok elméleti vizsgálata Koltai JánosJELENTKEZEM!
 
Biológiai Fizika
Agykérgi dinamika és idegsejt aktivitás kölcsönhatásának vizsgálata sokcsatornás elektrofiziológiai mérések jeleinek feldolgozásával Gulyás AttilaJELENTKEZEM!
Mennyire véletlenszerű a rendezett és rendezetlen fehérjék szekvenciája. Dosztányi ZsuzsannaJELENTKEZEM!
Sejtmozgások és sejt-sejt kölcsönhatások számítógépes modellezése Czirók AndrásJELENTKEZEM!
Agyi elektromos jelek elvezetési módszereinek összehasonlítása Borhegyi ZsoltLezárva
Fegyverkezési verseny a mikróbák között: Fekete és fehér királyn? Meszéna GézaLezárva
Génfák rekonstrukciója a fajfa ismeretében Szöll?si Gergely JánosLezárva
Háromdimenziós szövetmodellek nyomtatása él? sejtekkel Czirók AndrásLezárva
In vitro angiogenezis és a növekedési faktorok diffúziójának vizsgálata Szigeti KrisztiánLezárva
Inhalációs készítmények diszperziójának vizsgálata optikai méréstechnikai módszerekkel Kugler SzilviaLezárva
Peptidkötések izomerizációjának kvantumkémiai vizsgálata Jákli ImreLezárva
Populációk terjedése heterogén környezetben Meszéna GézaLezárva
Viselkedésvezérelt mér?rendszerek és analízismódszerek alkalmazása a szubkortikális neuromodulátorok kutatásában Domonkos AndorLezárva
 
Fizikai méréstechnika, informatika
Képfeldolgozási protokoll fejlesztése sejtkultúrák automatikus karakterizációjához Dr. Pongrácz AnitaJELENTKEZEM!
Mechanikai követelmények vizsgálata az ESEO-TRITEL diákm?hold küldetés során Zábori BalázsJELENTKEZEM!
IMU szimulátor létrehozása trajektória generáláshoz, és navigációs mérésekhez Lupsic BalázsLezárva
Zajba temetett agyi elektromos jelek vizsgálata szemmozgás-követéssel Stéger JózsefLezárva
 
Klasszikus fizika
Hullámterjedési jelenségek csatolt oszcillátor-rendszerekben Cserti JózsefJELENTKEZEM!
A fényfelvillanások vizsgálata szonolumineszcencia jelenségében Horváth ÁkosLezárva
 
Környezetfizika
Meteorológiai rácsponti adatbázisok összehasonlító elemzése Pongrácz RitaJELENTKEZEM!
Meteorológiai rácsponti adatbázisok összehasonlító elemzése 2. Pongracz RitaJELENTKEZEM!
Gellérthegyi biofilm minták gamma-spektroszkópiai vizsgálata Horváth ÁkosLezárva
 
Kvantumrendszerek fizikája
Qubit viselkedése életlen mérések sorozatában Diósi LajosJELENTKEZEM!
Kvantumos bolyongás nemtriviális topológiájú perkolációs rácsokon Kiss TamásLezárva
 
Mag- és nehézionfizika
A kvark-gluon plazma vizsgálata az ALICE kísérletnél Varga-Kofarago MonikaJELENTKEZEM!
A neutrongazdag 68Ni atommag kísérleti vizsgálata Elekes ZoltánJELENTKEZEM!
Bájos mezonok keltése proton-antiproton ütközésekben Wolf GyörgyJELENTKEZEM!
Részecskekeltés nagy energiás nehézion reakciókban Papp GáborJELENTKEZEM!
Szimulációk a CBM detektorhoz Wolf GyörgyJELENTKEZEM!
Koaleszcencia model kidolgozása transzportmodellekhez. Wolf GyörgyLezárva
Kvark-gluon plazma vizsgálata szögkorrelációs mérésekkel Varga-Kofarago MonikaLezárva
Nehézionütközéseket szimuláló Monte Carlo kód fejlesztése és tesztelése. Barnaföldi Gergely GáborLezárva
Radioizotópok keletkezésének és összetételének vizsgálata gamma-spektroszkópia segítségével Horváth ÁkosLezárva
 
Matematikai fizika
Tomografikus probléma statisztikus kiértékelése Kálvin SándorJELENTKEZEM!
 
Optika és lézerfizika
Kétfoton abszoprciós fluoreszcencia mikroszkóp beszerzésével, beüzemelésével és tesztelésével kapcsolatos feladatok elvégzése farmakológiai, orvosdiagnosztikai és összehasonlító lézerfizikai vizsgálatokhoz Szipőcs RóbertJELENTKEZEM!
Oldatok kompresszibilitás-vizsgálata interferometriai módszerkekkel Smeller LászlóJELENTKEZEM!
Opikai fázisrácsok és hullámvezetők készítése és minősítése amorf és kristályos optikai anyagokban ionimplantálással Dr. Bányász IstvánJELENTKEZEM!
Véletlen fázisú lemez és egyéb Fourier-transzformációs módszerek lézernyaláb eloszlásának javítására Földes IstvánJELENTKEZEM!
Vércukorszint non-invazív mérése Raman-spektroszkópiával Veres MiklósLezárva
 
Plazmafizika
A MAST nyaláb emissziós diagnosztika térbeli felbontásának modellezése a RENATE kóddal Dr. Dunai DánielJELENTKEZEM!
ELM prekurzorok vizsgálata fúziós plazmákban Dr. Bencze AttilaLezárva
Holdjáró rover szimulációja holdfelszíni poros plazma környezetben Lucsányi DávidLezárva
 
Részecskefizika
A semleges pszeudoskalár mezonok bomlása Csikor FerencJELENTKEZEM!
A Standard Modell elektrogyenge szektorának vizsgálata a CERN LHC CMS detektorral Pásztor GabriellaJELENTKEZEM!
Fluktuációk a lineáris szigma modellben Wolf GyörgyJELENTKEZEM!
Fotonkeletkezés nehézion-ütközésekben Csanád MátéJELENTKEZEM!
Hatáskeresztmetszetek számitása a lineáris szigma modellben Wolf GyörgyJELENTKEZEM!
Külső mágneses tér a 2-dimenziós O(3) modelben Nógrádi DánielJELENTKEZEM!
Luminozitásmér? detektor fejlesztés a CMS HL-LHC adatgy?jtéséhez Pásztor GabriellaJELENTKEZEM!
Nehéz kvarkok vizsgálata az ALICE kísérletnél Vértesi RóbertJELENTKEZEM!
Oszcillációk három neutrínó-ízzel Patkós AndrásJELENTKEZEM!
Szuperszimmetikus részecske párkeltés keresése a CERN LHC CMS kísérletével Pásztor GabriellaJELENTKEZEM!
Axion húrok klasszikus térelméleti szimulációja katz SándorLezárva
Femtoszkópia az LHC CMS kísérletében Csanád MátéLezárva
Két- és háromrészecske Coulomb-kölcsönhatás a nagyenergiás fizikában Csanád MátéLezárva
Metszetképalkotó eljárásokon alapuló konformális üregi és szövetközi besugárzások dozimetriai vizsgálata Dr. Fröhlich GeorginaLezárva
Metszetképalkotó eljárásokon alapuló konformális üregi és szövetközi besugárzások dozimetriai vizsgálata Dr. Fröhlich GeorginaLezárva
Szuperszimmetrikus részecskék keresése a CERN LHC CMS detektorával Pásztor GabriellaLezárva
Új részecskék keresése a CERN LHC CMS detektorral Pásztor GabriellaLezárva
 
Statisztikus fizika, komplex rendszerek
A klasztering koefficiens vizsgálata jelölt hálózatokban Palla GergelyJELENTKEZEM!
Kaotikus biliárdok vizsgálata Kaufmann ZoltánJELENTKEZEM!
Kvadratikus optimalizácós feladatok zajérzékenysége Kondor ImreJELENTKEZEM!
Versengés és hierarchia-építés modellezése Pollner PéterJELENTKEZEM!
3-dimenziós billiárdok tanulmányozása Stéger JózsefLezárva
End to End Learning for Self-Driving Cars Papp GáborLezárva
Fehérjék kvantumos vezetési tulajdonságainak vizsgálata Vattay GáborLezárva
Mozgásmintázat vizsgálata és szegmentálás gépi tanuló algoritmusok felhasználásával Stéger JózsefLezárva
Permutációs szimmetria sérülése Racz ZoltanLezárva
 
Egyéb területek
Alacsonyfrekvenciás akusztikus zajok kiszűrése gravitációshullám-detektorok adataiból Raffai PéterJELENTKEZEM!
Deep learning alkalmazása tudományos adatok elemzésében Csabai IstvánJELENTKEZEM!
Infrahangdetektorok hálózatának fejlesztése gravitációshullám-detektorok környezetmonitorozó rendszerei számára Raffai PéterJELENTKEZEM!
 

 

Programozás és grafika:
Pozsgai Péter